Rada Evropy chce, aby Česko víc chránilo menšinové jazyky

Rada Evropy (RE) vyzvala Českou republiku, aby zvýšila své úsilí o ochranu a podporu menšinových jazyků, zejména němčiny a romštiny. Jak RE informovala ve svém tiskovém prohlášení, její výbor ministrů předložil Praze řadu doporučení na základě zprávy expertní komise, která hodnotila, nakolik je Česko v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. Výbor ve své zprávě upozorňuje na existenci dobře rozvinutého obecného rámce pro ochranu národnostních menšin v zemi a uznává existenci speciálního programu financování pro plnění podmínek Charty. Nicméně také vyzývá Českou republiku, aby zvýšila své úsilí na podporu informovanosti a tolerance k menšinovým jazykům a kulturám jako nedílné součásti kulturního dědictví země. Zvláště potřebná jsou prý opatření na podporu němčiny a romštiny v oblasti vzdělávání a jejich používání v médiích a ve veřejném životě. V současné době je prý v české společnosti nízké povědomí o tradičních menšinových jazycích země a o jejich přínosu k národnímu kulturnímu dědictví. Němčina je převážně vnímána a vyučována jako cizí jazyk. Přítomnost romštiny v hlavním vzdělávacím proudu je omezená a její výuku komplikuje negativní veřejné vnímání Romů. Na druhou stranu polština je v oblasti vzdělávání z velké části v dobré situaci ve svých tradičních oblastech.