Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Evropská komise chválí Prahu za pokrok, poukazuje na dílčí nedostatky

Evropská komise doporučila Českou republiku spolu s dalšími devíti kandidátskými zeměmi k přijetí do Evropské unie v roce 2004. V posledním ze šesti posudků, které EK zpracovává od roku 1997, popsala připravenost ČR na tento vstup v převážně příznivých barvách. Poukázala zároveň na dlouhou řadu více či méně důležitých problémů či nedodělků.

Exekutiva EU chválí ČR za pokračující plnění politických kritérií členství a zejména za přijetí zákona o státní službě. Nelíbí se jí však, že jeho zavádění je rozloženo v čase až do roku 2006. "Bylo by žádoucí, aby plné aplikace bylo dosaženo co nejdříve a česká státní správa tak byla lépe připravena na dodatečné nároky způsobené přistoupením k EU".

Komise vyjadřuje potěšení nad tím, že v uplynulém roce úspěšně pokračovala reforma soudnictví, nabádá však, stále podle návrhu závěrů, k dalšímu úsilí zaměřenému na zkrácení soudního řízení, zejména v občanskoprávních věcech. "Vážné znepokojení" vyvolávají podle ní nadále korupce a hospodářská kriminalita; k jejich odstranění je třeba více úsilí i lidských zdrojů. Poukazuje také na nedostatky českého vězeňství.

Také ve vztahu k Romům české úřady podnikly "dodatečné aktivity", komise však volá po dalších "strukturálních opatřeních", aby se napravila "diskriminace v přístupu ke vzdělání, bydlení a zaměstnání". Za "významný krok kupředu" by podle ní bylo přijetí obecného zákonodárství postihujícího diskriminaci.

Letošní pravidelná hodnotící zpráva není jako obvykle jen "fotografií" vývoje za jeden rok, ale mapuje pokrok za pět let, od roku 1997, kdy byly posudky na kandidátské země zpracovány poprvé. Kvalitativní skok vystupuje výrazně zejména v tomto střednědobém porovnání. "Česká republika může být spokojena - zpráva obvykle věrně odráží to, co se od toho roku 1997 odehrálo. Doporučení Evropské komise pro ukončení jednání je tím výsledkem, který jsme si přáli," řekl ČTK Libor Sečka, český velvyslanec při EU. Ve zprávě podle něj není "v zásadě nic, co by mělo ČR překvapit". Sečka je po prvním zběžném přečtení s některými body nespokojen - nespravedlivé mu připadá hodnocení vývoje v soudnictví a poněkud příkrá kritika stavu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání. Ve všech těchto a případných dalších případech hodlá ČR s Evropskou komisí polemizovat. Nejde však o takové problémy, které by mohly jakkoli zkomplikovat další jednání o přistoupení.

Převážně pozitivně se posudek rozepisuje o české ekonomice, jejíž situace se na pozadí obtížného mezinárodního prostředí zlepšovala. "Bylo dosaženo makroekonomické stability, reformy se prohlubovaly a hospodářským potřebám z hlediska přistoupení k EU byla věnována odpovídající pozornost." ČR je "fungující tržní ekonomika", potvrzuje EK a bude-li pokračovat v reformách, dokáže se vypořádat s konkurenčními tlaky na jednotném vnitřním trhu EU.

Vadu na kráse nachází komise ovšem ve veřejných financích. Volá po další reformě sociálních výdajů, například systémů důchodů a zdravotní péče. Ekonomika by se měla oprostit od špatných investic minulosti tím, že by Konsolidační agentura prodávala "rozhodněji" své akvizice soukromým investorům.

ČR dosáhla podle navrženého hodnocení EK "vysokého stupně sladěnosti" s evropskou legislativou a dobrého pokroku při budování administrativy nezbytné k její aplikaci a vynucování. Mezery, nedostatky a zpoždění jsou sice na první pohled početné, ve srovnání s objemem tohoto práva však mizivé.

V oblasti volného pohybu zboží komisi nestačí míra dohledu nad trhem; vadí jí nedostatečné sladění předpisů o veřejných zakázkách, i když zde byl v poslední době zaznamenán pokrok. U volného pohybu osob naléhavě požaduje, aby ČR sladila předpisy o uznávání profesních kvalifikací cizinců z EU, zejména ve zdravotnictví. Volný pohyb finančních služeb funguje v bankovnictví, slaběji v jiných sektorech, soudí EK. Více pozornosti by si podle ní zasloužilo praní špinavých peněz.

V kapitole věnované hospodářské soutěži se komise sama zavazuje, že bude dál "bedlivě sledovat" restrukturalizaci hutnictví; chce "více transparentnosti" v bankovnictví. V daňové oblasti je značně nespokojena s mezerami v českých předpisech o dani z přidané hodnoty a spotřební dani. Důrazně žádá, aby byly vytvořeny informační technologické systémy k výměně elektronických dat s EU. Propojení takových systémů s EU je nezbytné v celní praxi.

V dopravě poukazuje EK na slabiny při prosazování evropských předpisů na železnici. Vyzývá k dokončení liberalizace v telekomunikacích a k zajištění plné nezávislosti regulačního úřadu. Dosti negativně se vyjadřuje o audiovizuální oblasti, která podle ní naléhavě potřebuje "vytvořit a účinně sledovat průzračný a předvídatelný regulační rámec".

Významného pokroku bylo podle EK dosaženo v oblasti vnitra, je však třeba dál vylepšovat ostrahu hranic a zejména účinněji bojovat proti podvodům, korupci a organizovanému zločinu. Ve státní správě je nezbytné vynaložit "podstatné úsilí" k zajištění průběžné finanční kontroly.

Ze závazků, které na sebe ČR vzala při uzavření 25 kapitol v rámci přístupových rozhovorů, je drtivá většina uspokojivě plněna, sděluje komise a vypočítává skluzy - veřejné zakázky, uznávání kvalifikací, sladění části veterinární legislativy a dokončení daňové harmonizace.

Na rozdíl od minulých let chválí Brusel Prahu za posilování administrativní kapacity. I zde jsou však v návrhu významná "ale" - finanční kontrola, zemědělství, regionální politika či oblast vnitra si zaslouží dodatečnou pozornost, zvláště tam, kde půjde o správu prostředků z fondů Evropské unie.

Evropská komise schválila zprávu o rozšíření Evropské unie

Evropská komise schválila zásadní zprávu o rozšíření Evropské unie. Oznámil to v Bruselu mluvčí komise. Tento tzv. strategický dokument podle všeho obsahuje doporučení ukončit do prosince přístupové jednání s 10 kandidátskými zeměmi včetně ČR a umožnit jejich přijetí v roce 2004. "Schůze skončila, bylo to schváleno," řekl mluvčí Gregor Kreuzhuber po zasedání kolegia 20 komisařů. Upřesnil, že v navrženém textu byly učiněny změny, které bude nyní třeba zpracovat. Podle poslední přípravné verze dokumentu, který má ČTK k dispozici, měla EK doporučit členským státům podle očekávání tzv. velký třesk, tedy souběžné přijetí ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Kypru a Malty. Pro Bulharsko a Rumunsko se chystala navrhnout stanovení termínu vstupu na rok 2007 za předpokladu, že se budou snažit jako dosud. Turecko se naopak nemělo dočkat vytouženého data zahájení vstupních rozhovorů. Aby uklidnila ty členské státy, které perspektiva "velkého třesku" děsí, se komise chystala navrhnout zesílený systém monitorování přípravy kandidátů do jejich vstupu v roce 2004. V dalším období by pak členské země měly mít možnost využít ochranných klauzulí, pokud by nové země narušovaly chod jednotného vnitřního trhu EU.

Velkovévoda Jindřich hovořil s politiky především o Evropské unii

Rozšiřování Evropské unie a začlenění České republiky do rodiny evropských států - především o tom ve středu hovořil s českými politiky lucemburský velkovévoda Jindřich, jenž v úterý přiletěl na návštěvu země. S premiérem Vladimírem Špidlou a předsedy Senátu a Poslanecké sněmovny, Petrem Pithartem a Lubomírem Zaorálkem, se setkal v apartmá Pražského hradu. Velkovévoda se zajímal hlavně o to, jak lidé podporují vstup země do unie. V Česku podle posledních průzkumů veřejného mínění roste v posledních letech spíše počet těch, kteří očekávají vstup do Evropské unie s mírným znepokojením nebo dokonce se značnými obavami. Nyní jich je asi 42 procent. S nadějí nebo optimismem vzhlíží k EU o něco více lidí, nyní je to asi polovina Čechů. Lidé se přitom bojí hlavně zhoršení sociální situace.

Premiér Špidla ČTK řekl, že poděkoval velkovévodovi za pomoc, kterou Lucembursko poskytlo Česku po srpnových záplavách. V rámci humanitární pomoci Lucembursko poslalo do Prahy například 2000 vakcín proti žloutence a na vládní povodňové konto půl miliónu eur (přibližně 15 miliónů korun). Lucembursko se chystá dát další peníze na opravu jedné ze škol v pražském Karlíně, čtvrti, která byla v metropoli nejvíce poničena vodou.

Také s šéfem Poslanecké sněmovny Zaorálkem debatoval Jindřich o vstupu České republiky do EU. Mluvili konkrétně o ocelářství. Lucembursko si ještě před uzavřením kapitoly, která se věnuje hospodářské soutěži, vyžádalo projekt restrukturalizace českého ocelářství. "Bavili jsme se také o transformaci a rekonstrukci lucemburských oceláren před lety a o charakteru té transformace tady v České republice," dodal Zaorálek.

S velkovévodou přijela na třídenní návštěvu České republiky i jeho manželka Marie Teresa. Ta se ve středu byla společně s ženou českého prezidenta Dagmar Havlovou podívat v domově pro mentálně a tělesně postižené v Praze 6, který podporuje nadace prezidentského páru Vize 97. Od obyvatel domova dostala například vyšívaný ubrus a obrázky.

Lucemburk přislíbil Praze, že opraví zaplavený sociální dům

Lucemburské hlavní město Lucemburk přislíbilo české metropoli, že zde opravní povodní postižený Ústav sociální péče v Papírenské ulici v Praze 6. Po setkání se starostou Lucemburku Paulem Helmingerem to ČTK řekl primátor Igor Němec. Škody, které v ústavu pro mentálně postižené lidi voda napáchala, se odhadují na dva až 2,7 miliónu korun. "O částce se v této chvíli nehovořilo," dodal Němec.

Hlavní město Praha podle Němce chystá na příští rok rozsáhlou výstavu v Clam-Gallasově paláci s názvem Praha a Evropa. Lucemburk, partnerské město Prahy, by se podle něj měl na projektu významně podílet. "Lucemburk i Lucembursko jsou mezi prvními, kteří mají co říci k historii Prahy a k architektuře," zdůraznil Němec. Čechy byly svázány s Lucemburskem prostřednictvím panovníků Jana Lucemburského a Karla IV. ve 14. století. Zvláště Karel IV. se zasloužil o velký rozvoj Prahy.

Estonsko a ČR v rámci EU i NATO chtějí spolupráci Evropy a USA

Estonsko a Česká republika jako postkomunistické země chtějí v rámci Severoatlantické aliance i Evropské unie zachovat euroatlantickou soudržnost. ČTK to po setkání s estonskou ministryní zahraničí Kristiinou Ojulandovou řekl předseda Senátu Petr Pithart. Několik západoevropských zemí včetně Německa se totiž netají nechutí vůči případné vojenské intervenci proti Iráku, kterou zvažují Spojené státy "Nejdůležitější byla shoda na tom, že my, postkomunistické země, budeme pracovat pro euroatlantickou solidaritu. Historická zkušenost nás varuje před riskantním oddělováním Evropy a Ameriky. Víme leccos, co Západoevropané už zapomínají," uvedl Pithart.

Ojulandová se také setkala se svým českým protějškem Cyrilem Svobodou, od něhož získala opětovnou podporu pro vstup Estonska do NATO. Estonci, stejně jako dalších šest zemí včetně Litvy a Lotyšska, dostanou zřejmě pozvání na listopadovém summitu aliance v Praze. Oba diplomaté spolu jednali také o přípravách obou zemí na vstup do EU, bezpečnostní situaci ve světě a vzájemných vztazích.

Estonská ministryně Ojulandová nepřijela do Česka jen kvůli politickým jednáním. Přivezla také finanční dar pro Český Krumlov, který má pomoci obnově města po srpnových ničivých záplavách.

Poslanci ODS nečekaně ocenili práci prezidenta Havla pro zemi

Nečekaně vstřícným a smířlivým krokem opoziční Občanské demokratické strany vůči prezidentu Václavu Havlovi vyvrcholila středeční, pravděpodobně poslední Havlova návštěva ve funkci hlavy státu v Poslanecké sněmovně. Místo kritiky prezidentova počínání, která se čekala od jeho největších politických odpůrců, tedy komunistů a občanských demokratů, poděkoval šéf poslanců ODS Vlastimil Tlustý jménem své frakce Havlovi za vše pozitivní, co vykonal pro zemi. Tlustý zároveň prezidentovi popřál mnoho zdraví. Václav Havel navštívil sněmovnu pravděpodobně naposledy ve funkci prezidenta. Za zhruba tři měsíce mu totiž skončí druhé funkční období. Podle Ústavy již nemůže potřetí za sebou na úřad hlavy státu kandidovat. Havel se ve sněmovně setkal s jejím vedením, před poslanci pronesl několikaminutový projev a poté vyslechl krátkou rozpravu, v níž vystoupili jen dva komunističtí poslanci, předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda a šéf poslanců ODS Tlustý.

Sněmovna odvolala vedení FNM, fondu bydlení a poslance ODS z ČKA

Poslanecká sněmovna odvolala prezidium a dozorčí radu Fondu národního majetku. Poslanci také odvolali Libora Ježka z dozorčí rady České konsolidační agentury a pět lidí z dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Volba nového vedení těchto organizací by se mohla uskutečnit ještě na říjnové schůzi. Z prezidia FNM sněmovna odvolala poradce předsedkyně Českého statistického úřadu Zdeňka Petříčka a podnikatele Jaroslava Vránu. Ostatní členové prezidia se již členství ve fondu vzdali. Vláda přitom již schválila návrh jmen nových členů prezidia FNM. Jsou jimi náměstci ministra financí Zdeněk Hrubý a Pavel Šafařík, poslanec za ČSSD Jiří Václavek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Václav Srba, poslanec Karel Kühnl, náměstek ministra pro místní rozvoj Ivo Hartmann, náměstek ministra dopravy Antonín Tesařík a vedoucí poradců ministra práce a sociálních věcí Miroslav Václavek. O navržených kandidátech bude sněmovna hlasovat zřejmě v pátek 18. října. O jménech do dozorčích rad FNM, ČKA a fondu bydlení může sněmovna hlasovat nejdříve v týdnu od 21. října. Devítičlenné prezidium je vrcholným orgánem FNM a jeho předsedou je podle zákona ministr financí. Místopředsedu a členy prezidia volí na návrh vlády Poslanecká sněmovna na pět let.

Fond vznikl v roce 1991 a spravuje pro vládu akcie podniků v úplném nebo částečném vlastnictví státu. Ministr financí Bohuslav Sobotka letos při nástupu do úřadu uvedl, že fond by měl fungovat jako privatizační agentura, která má pouze dočasnou funkci. Podle něj existuje reálná možnost, že se Fond národního majetku během následujících čtyř let zlikviduje a zbylé kompetence se převedou na resorty ministerstva financí a životního prostředí.

Sněmovna chce, aby zemědělský fond fungoval podle norem EU

Přizpůsobit činnost Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) pravidlům Evropské unie je hlavním cílem vládní novely zákona o tomto fondu. Předlohu sněmovna hladce postoupila do druhého čtení a přikázala k projednání svým odborným výborům. Novela je nezbytná proto, aby SZIF mohl po přistoupení České republiky k unii plně administrativně zajišťovat zemědělskou politiku EU v oblasti společných tržních organizací. Podle ministerstva zemědělství jde především o zpřesnění těch ustanovení, která se vztahují k dotacím, subvencím, intervenčním nákupům a systémům produkčních kvót. Zároveň mají být posíleny kontrolní mechanismy fondu. Dalším důvodem novely je právní zakotvení integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS), zejména pak vzniku a vedení evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů.

Sněmovna podporuje zákon o využívání genetických zdrojů

Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství do druhého čtení postoupila Poslanecká sněmovna. Účelem normy je právně upravit vztah státu ke genetickým zdrojům s cílem zachovat jejich rozmanitost a uchovat je pro využití současné i budoucí generace. Zákon upravuje základní podmínky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů, které jsou důležité pro výživu a zemědělství. Stanovuje také práva a povinnosti pověřené osoby, která bude uskutečňovat tzv. národní program v této oblasti a současně bude provozovat genobanku rostlin.

Náčelník generálního štábu Šedivý se loučí se svými veliteli

Náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, který po více než čtyřletém období opouští nejvyšší vojenskou funkci, se loučí se svými veliteli. Ve středu se na pracovním obědě setkal s veliteli brigád a základen pozemního vojska, oznámilo ČTK tiskové oddělení generálního štábu. Další schůzky budou následovat. Jejich smyslem je zhodnotit změny, kterými za Šedivého vedení armáda prošla, a začlenění vojska do struktur Severoatlantické aliance. Náčelník chce rovněž poděkovat velitelům brigád a základen za práci, kterou ve prospěch armády a pro její dobré jméno vykonali, uvedlo tiskové oddělení.

Nová britská protiazylová opatření snižují pravděpodobnost víz

Nová britská opatření proti zneužívání azylového systému výrazně snižují pravděpodobnost, že budou pro české občany zavedena víza. "Nechceme zavádět víza nikde, kde to není nutné," řekla o tom v rozhovoru se zpravodajem ČTK náměstkyně britského ministra vnitra Beverley Hughesová. Řekla také, že Británie bude prozatím pokračovat v namátkových kontrolách cestujících na pražském letišti. Nová opatření by podle jejího odhadu měla vstoupit v platnost v listopadu. Zavedení víz bylo dosud vždy jednou z možností, k níž by Británie mohla sáhnout v případě, že by silný proud žadatelů o azyl z České republiky do Británie neustával. Ve vztahu ke Slovensku je právě kvůli romské migraci Londýn zavedl. Britský ministr vnitra David Blunkett v pondělí oznámil, že navrhne parlamentu, aby všech deset kandidátských zemí EU zařadil na seznam bezpečných zemí. To by znamenalo, že by jejich občané napříště prakticky neměli možnost získat politický azyl. Tato možnost fakticky neexistuje už nyní. Hlavní rozdíl proto bude v rychlosti vyřizování žádostí.

Stále více slovenských Romů žádá v České republice o azyl

Česká republika se stále častěji stává cílem slovenských Romů, kteří zde žádají o azyl. "Žádostí stále přibývá. Letos jsme jich zaznamenali už 468, což je o 142 více než za stejné období loňského roku. Jen během září u nás o azyl požádalo 135 Slováků," řekla ČTK mluvčí severomoravské cizinecké a pohraniční policie Dana Vašíčková. Ministerstvo vnitra podle statistik větší polovinu žádostí zamítlo. Slovenští Romové do České republiky přicházejí s tím, že zde snadněji najdou práci. Využívají i toho, že v Česku již několik let žijí jejich příbuzní. Většinou se proto chtějí usadit na Ostravsku a v severních Čechách.

"Je to špatná zpráva. Výrazně to vyhrotí romskou problematiku. Mezi Romy vzroste nezaměstnanost a přibude i drobných krádeží," řekl ČTK předseda regionálního sdružení Dženo Mikuláš Horváth. Ten před časem jako první upozornil na plánovaný odchod ostravských Romů do Velké Británie. "Potvrzuje to však mé tvrzení, že v České republice není diskriminace tak silná, abychom museli emigrovat. Naopak ukazuje se, že zde bezpečí hledají obyvatelé jiných států," doplnil Horváth.

Rakouským ekologům změny v Temelíně nestačí, SÚJB je obhajuje

Rakouské odpůrce atomu neuspokojila avizovaná bezpečnostní vylepšení v jaderné elektrárně Temelín ani uznání ze strany rakouského ministerstva zemědělství a životního prostředí. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová ale připomíná, že na zvyšování bezpečnosti Temelína se pracuje neustále. "Není žádná náhoda, že přísliby Prahy na zlepšení bezpečnosti v Temelíně přicházejí zrovna teď, zatímco před dvěma týdny byly ještě vehementně odmítány," prohlásila šéfka Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Mathilde Hallaová s narážkou na posudek Evropské komise o připravenosti ČR na vstup do EU. Se stejnou muzikou přišel podle ekoložky také rakouský resort životního prostředí, když v úterý oznámil, že v Temelíně je všechno v pořádku a zcela podle plánu. "Nenecháme se jen tak ukolébat," varovala Hallaová v prohlášení pro ČTK. Bezpečnostní návrhy pro Temelín nestačí ani protijadernému pověřenci hornorakouské vlády Radko Pavlovcovi, který nadále požaduje výstavbu zdi mezi systémy rour vysokotlakého vedení. Český jaderný dozor ve skutečnosti pouze přislíbil, že bude současnému neuspokojivému stavu věnovat větší pozornost, namítl Pavlovec. "K dosažení bezpečnostních standardů zemí Evropské unie je potřeba podniknout stavební úpravy," řekl ČTK.

Liberecký kraj: Zápis do seznamu UNESCO pomůže rozvoji regionu

Pokud budou Skalní města Českého ráje zapsána do seznamu světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), zvýší to prestiž Libereckého kraje a pomůže to rozvoji regionu i dotčených obcí. "Sami však pro to musíme ještě hodně udělat, nedostatky jsou v dopravní dostupnosti i zázemí pro turisty," řekl zástupce libereckého hejtmana Luděk Suchomel. O zařazení na seznam UNESCO žádá 11 skalních útvarů, z nichž osm leží na území Libereckého kraje. Nejcennějšími místy přírodní památky jsou Příhrazské, Hruboskalské a Betlémské skalní město, Klokočské a Prachovské skály a také Maloskalsko. Na území Skalních měst leží 66 obcí, které si od zápisu slibují především rozvoj cestovního ruchu a tím pracovní příležitosti. "Protože bude nutné ještě leccos dobudovat, dohodli jsme se připravit pro příští roky grantové programy, které by záměry obcí pomohly realizovat," dodal Suchomel.

Českou republiku křižuje na 30 různých cirkusů

Českou republiku křižuje na 30 různých cirkusů a každý se honosí tím, že je největší, má nejvíce zvířat a nejlepší artisty. Podle ředitele Original cirkusu Berousek Jiřího Berouska patří k české špičce tři až čtyři cirkusy. Sdružení českých cirkusů a varietních umělců propůjčilo jeho podniku titul národní cirkus. To by mělo divákům zaručit, že jde o profesionální cirkus s kvalitním programem, řekl předseda sdružení Milan Garncarz. Podotkl také, že mezi českými cirkusy nepanují dobré vztahy a některé se navzájem pomlouvají. A to je podle něj největší ostuda. Jiří Berousek upozorňuje na to, že mnoho cirkusů používá klamavou reklamu. Na letácích a plakátech uvádějí, že mají desítky zvířat a špičkové artisty. Divák je pak zklamán, když při představení vidí jen několik zvířat a nekvalitní program. "Lidé by si měli na takové cirkusy dávat pozor. Musejí si najít takový cirkus, který je dobrý, a chodit na jeho představení. Špatné potom zaniknou," uvedl Berousek. Milovníkům cirkusů poradil, aby si prohlédli zvěřinec a podle zvířat si udělali obrázek.

Ze sportu:

Fotbalový reprezentant Jan Koller bude nadcházející kvalifikaci mistrovství Evropy hrát zadarmo. Oznámil totiž, že veškeré prémie za zápasy, jichž může odehrát osm, odevzdá na některé konto určené obětem srpnových záplav. V případě, že by česká reprezentace všechny vyhrála, dosáhla by suma 800.000 korun.

Čeští stolní tenisté mají po úterním vítězství nad Chorvatskem naději na účast ve finálové skupině superdivize Evropské ligy, ale v závěrečném vystoupení proti Švédsku 12. listopadu v Hodoníně musejí uspět. Příští soupeř byl také dosud suverénní; ve dvou zápasech Seveřané všechno vyhráli.

Český basketbalista Jiří Welsch nastřílel v prvním přípravném zápase na blížící se sezónu NBA jedenáct bodů Seattlu. Tým Golden State Warriors i jeho zásluhou zvítězil v utkání hraném v Missoule 84:75, Seattle však nastoupil bez své největší hvězdy Garryho Paytona. Welsch byl nejlepším z trojice letošních nováčků družstva.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Místy zataženo nízkou oblačností, ojediněle mlhy, jinak polojasno, postupně od jihu další přibývání oblačnosti s možností deště nebo přeháněk. Teploty vystoupí na 9 až 13 stupnů Celsia.