Zprávy Radia Praha

Soud dal za pravdu prezidentu Havlovi a potvrdil Tumu ve funkci guvernéra CNB

Ústavní soud potvrdil platnost jmenování Zdeńka Tumy guvernérem a Ludka Neidermayera viceguvernérem Ceské národní banky. Do funkcí je jmenoval loni 29. listopadu prezident Václav Havel. Premiér Milos Zeman a jeho kabinet Havlovo rozhodnutí napadl s tím, "e prezident postupoval protizákonne. Havlovi vytkl, "e ke jmenování guvernéra a viceguvernéra je nutný spolupodpis premiéra nebo jím poverené osoby. Ústavní soud vsak návrh na zrusení Havlova rozhodnutí zamítl. Ústavní soud dospel k záveru, "e Havel svým jednáním neporusil zákon ani Ústavu.

Guvernér Ceské národní banky Zdenek Tuma privítal výrok Ústavního soudu, kterým soud potvrdil platnost jeho lońského jmenování guvernérem. "Nebral jsem to jako neco osobního, ale jako nutnost vyjasnit interpretaci Ústavy a zákona. Nicméne jsem velmi rád, "e to dopadlo, jak to dopadlo," uvedl Tuma na setkání s novinári.

Havel vítá rozhodnutí Ústavního soudu ohledne kontrasignace

Rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého mu"e cleny bankovní rady Ceské národní banky vcetne guvernéra a viceguvernéru jmenovat pouze prezident, vnímá Václav Havel jako pozitivní signál. Po vynesení rozsudku také ocenil úlohu Ústavního soudu jako nezávislé instituce. Místopredseda vlády Pavel Rychetský, který kabinet pri jednání zastupoval, konstatoval, "e soud vnesl jasno do rozporné otázky spolupodpisu premiéra pri jmenování guvernéra a viceguvernéru CNB. Podle Rychetského je jasné, "e premiér toto právo bez zmeny Ústavy mít nemu"e. Vicepremiér se také domnívá, "e sociálnedemokratická vláda ji" v tomto smeru pravdepodobne do voleb s novelou Ústavy neprijde.

Ústavní soud zrusil na návrh Havla cásti zákona o Ceské národní bance

Ústavní soud na návrh prezidenta Václava Havla zrusil nekteré cásti zákona o Ceské národní bance. Prezidentovi dal za pravdu, "e tyto cásti zákona odporovaly Ústave a omezovaly nezávislost centrální banky. Mezi zrusené pasá"e zákona patrí napríklad stanovení hlavního cíle banky, kterým podle novely bylo zabezpecovat cenovou stabilitu. Soud zrusil vetsinu prezidentem navrhovaných cástí zákona, vsem návrhum vsak nevyhovel. Prezident se obrátil na Ústavní soud poté, co Poslanecká snemovna prehlasovala jeho veto k novele zákona o Ceské národní bance.

Prezident Havel ocenil odhalování záva"né hospodárské kriminality

Práci útvaru státních zastupitelství specializovaných na dozor nad vysetrováním záva"né hospodárské a financní kriminality ocenil prezident Václav Havel. Podle nej se potírání této záva"né kriminality pomalu rozbíhá. "I nekteré velké ryby, které se donedávna zdály být naprosto nepolapitelné, byly polapeny, nebo se speje k tomu, "e budou polapeny," rekl Havel po setkání se zástupci specializovaných útvaru. Dodal, "e Nejvyssí státní zastupitelství v Brne navstívil s úmyslem podporit jeho práci v této oblasti. Zduraznil, "e on sám pova"uje záva"nou hospodárskou a financní kriminalitu za základní nebezpecí v dobe majetkových zmen. Patrí mezi ne podle nejvyssí státní zástupkyne Marie Benesové kauza H-System spolu s prípady Investicní a Postovní banky, Komercní banky nebo kauza bývalého séfa ceského fotbalu Frantiska Chvalovského. Havel se zajímal také o rizika spojená s vysetrováním techto prípadu.

Ceská republika je pripravena vyslat do Makedonie v rámci NATO výsadkovou rotu

Vláda rozhodla, "e se Ceská republika zapojí do prípadné mírové operace Severoatlantické aliance v Makedonii. Kabinet jednomyslne rozhodl o vyslání specializované výsadkové roty 43. mechanizovaného praporu do této oblasti. Novinárum to po skoncení zasedání vlády oznámil premiér Milos Zeman. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík uvedl, "e rota, kterou má tvorit maximálne 120 príslusníku, bude mít podobnou strukturu jako ceské jednotky KFOR a SFOR na Balkáne. Ceská rota bude podle nej slo"ena z profesionálu, kterí mají za sebou zkusenosti z podobných misí na Balkáne. Tvrdík ocenil, "e vláda rozhodla o ceské úcasti v Makedonii tentý" den, kdy o podmínkách prípadné mírové operace v této balkánské zemi jednala Severoatlantická rada.

Predseda Senátu Pithart kritizoval nevyu"ité investice, problémy s obcanstvím

O investicích do irské ekonomiky a jejím bourlivém rustu jednal s irskými ciniteli predseda ceského Senátu Petr Pithart, který je v Irsku na trídenní návsteve. Uvedl, "e Ceská republika na rozdíl od Irska nevyu"ila plne mo"nosti investic ceských obcanu "ijících v zahranicí. Jednání Pitharta se také dotklo pohybu pracovních sil po rozsírení Evropské unie. Predseda Senátu se domnívá, "e bude nekolik zemí unie, mezi nimi i Irsko, které se nebudou cítit vázány tím, co podle vseho prosadí Nemci a Rakusané. Ti chtejí pohyb pracovních sil nových clenu unie omezit. V úterý se setkal s predsedou irské vlády Bertiem Ahernem a o rozsírení Evropské unie jednal také s ministrem zahranicí Brianem Cowenem. Ten po schuzce ceským novinárum rekl, "e irstí volici nehlasovali pocátkem cervna proti rozsírení Evropské unie, kdy" v referendu odmítli smlouvu z Nice.

Vláda schválila vecný zámer nového stavebního zákona

Nový stavební zákon, jeho" vecný zámer schválila vláda, má na úseku stavebního rádu zjednodusit a zrychlit udelování stavebního povolení, zintenzivnit kontrolu nad provádením staveb a vytvorit podmínky pro vcasné u"ívání dokoncených staveb. Zákon má napríklad rozsírit okruh staveb, které nebude treba povolovat a na místo toho mají být pouze oznamovány. Návrh zavádí kontrolní prohlídky stavby, které bude provádet stavební úrad. U staveb, které vy"adují stavební povolení, pujde o pravidelné kontroly v etapách uvedených ve stavebním povolení. Na úseku územního plánování je cílem návrhu vytvorení demokratického a efektivního systému nástroju územního plánování, který s ohledem na mo"nosti a limity území Ceska zajistí její udr"itelný rozvoj. Návrh pamatuje na respektování zájmu ochrany "ivotního prostredí, soucasne prohlubuje úcast verejnosti pri tvorbe územne plánovací dokumentace i v územních rízeních. Nove návrh zavádí zpusob resení prípadných sporu mezi dotcenými správními úrady prostrednictvím smírcích komisí.

Vláda bude kontrolovat u"ívání pocítacových programu na úradech

Od prístího roku se bude ve vsech ministerstvech a dalsích orgánech státní správy ka"dorocne provádet kontrola u"ívání pocítacových programu. Pravidelné kontroly mají zajistit, "e úrady budou pou"ívat výhradne legálne získaný software. Návrh ministra a vedoucího Úradu vlády Karla Breziny schválila vláda. První proverka legálnosti softwaru na úradech se podle ministra uskutecní mezi lednem a cervnem roku 2002. Pocítacové programy jsou razeny do kategorie dusevního vlastnictví a jejich u"ívání je chráneno zákonem. Schválený materiál stanovuje rozsah kontrol a obecné zásady, konkrétní postup pri proverkách vsak nechává na jednotlivých resortech.

Ministr Rychetský predlo"í návrh zákona o dobrovolné slu"be potrebným

Návrh právní úpravy dobrovolné slu"by potrebným má podle dnesního rozhodnutí kabinetu do 30. zárí predlo"it vicepremiér pro legislativu Pavel Rychetský ve spolupráci s vicepremiérem Vladimírem Spidlou a dalsími ministry. Rychetský kabinetu predlo"il posudek mo"nosti institucionálního zabezpecení dobrovolné slu"by. Vláda po projednání dokumentu usoudila, "e je to "vec potrebná a chvályhodná", kterou je treba zakotvit v ceském právním systému. Slu"ba potrebným je zalo"ena na soukromé dobrovolné iniciative jednotlivcu, motivované jejich presvedcením o potrebe pomoci tem, kterí pomoc potrebují, a to jak v tuzemsku, tak v zahranicí. Dobrovolníci pomáhají jednotlive i v organizovaných skupinách, jednotlivcum i skupinám obyvatel. Pomoc se týká ochrany a zlepsování "ivotního prostredí, péce o kulturní dedictví, ochrany majetku, zdraví a "ivota lidí, prírodních a humanitárních katastrof a také rozvíjení principu demokracie.

Aktivisté protestovali proti Temelínu a "jadernému proudu"

Asi dvacítka odpurcu atomu z iniciativy Global 2000 a Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpecí protestovala ve Vídni pred budovou rakouského ministerstva hospodárství proti dovozu "atomové elektrické energie" do alpské republiky. Aktivisté se rozhodli ministru hospodárství Martinovi Bartensteinovi predat "zlatou medaili pomahace jaderného prumyslu" a odevzdali mu také asi 60.000 podpisu pod peticí proti nákupu elektriny z Temelína. Jak uvádejí aktivisté, Bartenstein "nezakázal" prodej rakouského energetického podniku EVN jaderným koncernum, nevyvinul na pude Evropské unie "ádnou iniciativu za zákaz dovozu proudu z jaderných elektráren, ani proti dumpingovým cenám, za které se v Rakousku prodává. Ministr tak podle aktivistu jedná proti zájmu obyvatel, proto"e vetsina z nich je proti dovozu energie z Temelína. Odpurci atomu z organizace Global 2000 a Hornorakouské platformy také trvají na zrusení verejného slysení o Temelíne, které se má konat 26. cervna ve Vídni, a budou proti nemu protestovat, oznámili. Protestní akce probehla v poklidu a na demonstranty dohlí"eli tri policisté. Po asi 45 minutách se aktivisté rozesli a k "ádným incidentum nedoslo.

Podle predsedy hornorakouské vlády Pühringera bude uvedení Temelína do provozu provokací

Pokud by ceská strana chtela znovu uvést jihoceskou jadernou elektrárnu Temelín do zkusebního provozu nehlede na soucasné technické problémy, byla by to "mimorádná provokace". Rekl to ve Vídni na tiskové konferenci predseda hornorakouské vlády Josef Pühringer. Jak uvedl pozdeji v rozhovoru pro CTK, trvá na podání takzvané urcovací "aloby, která má urcit odskodné v prípade katastrofy v Temelíne. Byl by radsi, kdyby "aloba, kterou hodlá podat spolu s predsedou dolnorakouské a salcburské zemské vlády, nebyla zapotrebí. Séf hornorakouského kabinetu má také výhrady vuci porádání dalsího verejného slysení k Temelínu, které má být 26. cervna ve Vídni. Predseda hornorakouské vlády pred novinári reagoval i na slova predsedy ceské poslanecké snemovny Václava Klause, který oznacil zmínenou "alobu za neseriózní hru. "Zále"itost je tak vá"ná, "e o hre zde nemu"e být "ádná rec."

Hornorakoustí Zelení pro rozvoj "eleznice a proti dálnici s Ceskem

Hornorakoustí Zelení se vyslovili pro urychlené vybudování dvoukolejného "eleznicního spojení mezi Rakouskem a Ceskou republikou "po celé délce trati mezi Lincem a Prahou". Soucasne vsak odmítli vládní projekt výstavby dálnice na stejné trase. Jak uvedl predseda frakce Zelených v zemském snemu Rudi Anschober na tiskové konferenci v Linci, dvoukolejné "eleznicní spojení s Prahou by zajistilo ekologické zvládnutí ocekávaného nárustu výmeny zbo"í mezi obema zememi a "ádoucí presun prepravy ze silnice na dráhu. Naproti tomu vyzval Anschober vídeńskou vládu, aby upustila od zámeru rozsírit nynejsí silnici B-310 na dálnici a prebudovat ji na soucást transevropské síte. Tato komunikace by podle Zelených znamenala spustení "skutecné dopravní laviny, která by zaplavila" okolí trasy a" po Linec.

Ceská republika se pripojuje k oslavám Svátku hudby

V Ceské republice se v první letní den ke Svátku hudby, slavenému ve stovce zemí, pripojuje na dve ste ceských, moravských a slezských obcí a mest. Hudebníci produkce zaznejí i v ulicích a hrát a zpívat se bude i v dalsích verejných prostorách, vcetne míst pro hudební produkce be"ne neobvyklých, muzeích, nemocnicích, úradech, domovech detí i duchodcu, diagnostických ústavech ci uprchlických táborech. Organizované programy tvorí na profesionálne vybavených pódiích jen mensí cást Svátku hudby. V Praze takto celodenní akce vyvrcholí vecerním symfonickým koncertem na Staromestském námestí. Zámerem iniciátoru této myslenky bylo - poprvé v roce 1982 ve Francii - zorganizovat hudební happening.

V Litomysli zacíná Smetanova Litomysl

43. rocník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomysl zahajuje koncert skladeb starých mistru, nazvaný Hudba pro velký barokní orchestr. Behem 11 festivalových dní 43. rocníku je pro návstevníky Litomysle pripraveno 17 poradu - pet operních a dramatických predstavení a 12 koncertu, pri nich" vystoupí 1250 umelcu. Pozornost letos bude podle poradatelu uprena zejména na Smetanovu Prodanou nevestu, poprvé na festivalu uvádeného Verdiho Trubadúra a koncertní verzi Pucciniho Turandota v mimorádném mezinárodním obsazení. Národní divadlo Praha uvede Mozartovu Fiagarovu svatbu a na prání návstevníku festivalu byla do programu zarazena Orffova Carmina Burana. Na festival s jedenáctimiliónovým rozpoctem se prodává více ne" 12.000 vstupenek.

V Hradci Králové zacíná divadelní festival

Sedmý rocník mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionu zacíná v Hradci Králové. Slavnostního zahájení se zúcastní ministr kultury Pavel Dostál. Úvodním predstavením festivalu je hra Thomase Bernharda Divadelník, kterou v re"ii Jana Antonína Pitínského predstaví herci pra"ského divadla Na zábradlí. Na programu je sedm desítek predstavení, s nimi" na peti scénách vystoupí 40 souboru. Dalsích 37 souboru vystoupí pod sirým nebem behem takzvaného Open air programu, v nem" se v 64 predstaveních objeví 280 úcinkujících. Královéhradecké Klicperovo divadlo porádá presti"ní mezinárodní festival spolu s Divadlem Drak. Rozpocet festivalu dosáhl asi trí a pul miliónu korun.

A jeste krátce o pocasí v Ceské republice:

Cekáme polojasno, od severozápadu pribývaní oblacnosti a v severozápadní polovine území postupne s destem nebo preháńkami. Jinde srá"ky jen ojedinele, místy bourky. Nejvyssí teploty 18 a" 22, na jihovýchode Moravy a" 24 stupńu Celsia.