Cizinci v ČR po vstupu do EU

Blížící se vstup České republiky do Evropské unie přinese mnohé změny, které se budou týkat také možností vstupu a pobytu občanů členský zemí unie na naše území. Vedoucího cizineckého oddělení Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie plukovníka JUDr. Miloslava Smetany se na tyto změny ptal Josef Kubeczka.

Co se změní po 1. květnu, tedy po našem vstupu do Evropské unie, v režimu pobytu cizinců na území České republiky?

"Od 1. května letošního roku dochází k řadě změn, které se budou týkat zejména režimu vstupu a pobytu cizinců ze států Evropské unie a jejich rodinných příslušníků. Tyto změny v převážné většině směřují ke zjednodušení režimu této kategorie cizinců a výhodnějším podmínkám pro pobyt na území České republiky."

Co tedy cizinec ze země Evropské unie bude potřebovat k tomu, aby vůbec mohl vstoupit na území české republiky a pak k dalšímu pobytu u nás?

"Občan Evropské unie bude vstupovat od 1. května na území České republiky bez zvláštních formalit, to znamená bude mít možnost vstoupit na cestovní doklad. Tím myslím řádný cestovní pas, služební, úřední či diplomatický pas, ale bude moci vstoupit také na identifikační průkaz, což je ta nejzásadnější změna."

Co se stane v případě, že rodinní příslušníci cizince ze země Evropské unie budou mít občanství jiné, nečlenské země?

"Rodinní příslušníci občana Evropské unie, kteří nebudou občany unie, budou mít výhodnější podmínky zejména pro získání pobytu na území České republiky. I nadále budou muset vstupovat na řádné cestovní doklady, to znamená nebudou mít možnost vstupovat na identifikační doklady, nicméně získáním pobytu na území České republiky získají i právo vstupovat a opouštět naše území bez českého víza."

foto: Evropská komise
Co se stane v případě občana Švýcarska nebo občana zemí tzv. Evropského hospodářského prostoru, tedy Islandu, Norska a Lichtenštejnska?

"Občané Evropského hospodářského prostoru a občané Švýcarska budou vstupovat na území České republiky za stejných podmínek, jako občané Evropské unie. Stejné podmínky se budou vztahovat i na jejich rodinné příslušníky, pokud nebudou občany Evropské unie, z hlediska získání pobytu na území České republiky."

Co potřebuje občan Evropské unie k dlouhodobějšímu pobytu, tedy delšímu než 90 dnů?

"Vstupem do Evropské unie budou mít občané unie právo zvolit si, zda budou chtít požádat o povolení k pobytu. Bude na nich, jestli se rozhodnou, zda přijdou na úřad cizinecké policie a požádají o povolení k pobytu, nebo se rozhodnou, že budou pobývat na území České republiky a nebudou žádat o povolení k pobytu. Stručně řečeno je právem občana Evropské unie, aby požádal o povolení k pobytu, ale není to jeho povinností. Tudíž ti cizinci, kteří budou chtít pobývat u nás déle než tři měsíce, mají možnost požádat o vydání tzv. zvláštního pobytového povolení. Rozdělujeme je na dva druhy. Je to povolení k přechodnému pobytu, které bude pro ty cizince z Evropské unie, kteří budou chtít pobývat na území České republiky spíše dočasně. Druhým typem je povolení k trvalému pobytu, které bude pro ty cizince z Evropské unie, kteří budou chtít na území České republiky zůstat trvale."

Pokud by cizinec ze zemí Evropské unie chtěl u nás pracovat, bude muset mít pobyt trvalý nebo dočasný?

"Opět zdůrazním, že je to jeho právo, zda požádá či nepožádá o povolení k pobytu. Pokud bude chtít pracovat, bude u něj samozřejmě připadat v úvahu žádost o povolení tzv. přechodného pobytu, nikoliv trvalého."

Jsou ještě nějaké další změny, které se budou týkat cizinců ze zemí Evropské unie?

"Já bych k těmto změnám řekl, že dochází ke značnému snížení administrativy při žádostech o vydání povolení k pobytu. Bude-li od 1. května žádat občan Evropské unie o povolení k zaměstnání, tedy o povolení k přechodnému pobytu, rozhodne-li se pro to, tak bude předkládat na útvaru cizinecké policie pouze několik dokladů, na rozdíl od současné doby, kdy jich bylo více. Bude mezi ně patřit zejména doložení cestovního dokladu, což je samozřejmá záležitost, vyplnění žádosti, přiložení fotografií a prokázání účelu, kterým vlastně cizinec prokáže zaměstnání. Nebude to již doklad z úřadu práce, jak tomu bylo doposud, ale bude to doklad jiný, obdobného charakteru, například pracovní smlouva, kterou získá od svého zaměstnavatele. Kromě toho je třeba v této souvislosti říct, že vyjma případů, kdy občané Evropské unie budou žádat o pobyt za účelem zaměstnání, účasti v právnické osobě, statutárním orgánu, právnické osoby a za účelem podnikání, budou muset také předložit doklad o zdravotním pojištění a podepsat čestné prohlášení, že nebudou žádat dávky ze sociálního systému České republiky."

Kde všude bude možno podávat žádosti o pobyt?

"I nadále na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a všichni občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, za předpokladu, že občan Evropské unie již má povolen pobyt na území ČR, budou mít možnost podat žádost o zmíněné druhy pobytu také na území ČR u příslušného oddělení cizinecké policie podle místa svého bydliště."

Budou nějaké poplatky za vyřízení těchto žádostí?

"Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci budou od 1. května letošního roku osvobozeni od úhrady správních poplatků za vydání povolení k pobytu."

Budou muset splnit ještě nějaké jiné podmínky?

"Chtěl bych ještě připomenout velmi důležitou informaci, týkající se těch občanů Evropské unie, kteří na území ČR již pobývají v současné době buď v režimu víza nad 90 dnů, nebo v režimu trvalého pobytu. Tito občané mají zákonem stanovenou lhůtu, že do 180 dnů mají možnost požádat útvar cizinecké policie o výměnu současného dokladu, kterým se prokazují na území ČR. Je třeba říct, že od 1. května nemohou občané Evropské unie pobývat na území ČR na vízum, protože jejich platnost končí. Tito občané po předložení žádosti obdrží nový doklad, který bude vydáván od 1. května. Tento doklad bude mít novou podobu."

Bude pro cizince i nadále platit ohlašovací povinnost?

"Ohlašovací povinnost se nemění. Každý cizinec z Evropské unie, který bude chtít pobývat na území ČR déle než 30 dnů, musí splnit ohlašovací povinnost. tato povinnost se splní buď u útvaru cizinecké policie podle místa, kde se cizinec bude zdržovat, bude-li ubytován v ubytovacím zařízení, pak ohlašovací povinnost za cizince splní příslušné ubytovací zařízení."