V Česku stoupne rozloha chráněných oblastí

Chráněná rosnička zelená (Hyla arborea)

Vstup Česka do Evropské unie s sebou přináší kromě očekávaných výhod také řadu závazků, například v ochraně přírody. Jedním z klíčových požadavků je v této souvislosti vytvoření nové soustavy chráněných území evropského významu, nazvané NATURA 2000. O tomto projektu informovalo v úterý Ministerstvo životního prostředí. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek
Cílem vytváření soustavy NATURA 2000 je ochrana rozmanitostí prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit na území celé Evropské unie. Česká republika, jako budoucí člen unie, je povinna vybrat území s výskytem nejohroženějších rostlinných a živočišných druhů a zajistit jejich zákonnou ochranu. Tedy i těm druhům, které v Česku dosud zákonné ochraně nepodléhají, protože jsou na našem území poměrně hojné a široce rozšířené. To se týká i přírodních lokalit. Například květnatá bučina bude chráněna nejen proto, že se v ní třeba vyskytují význačné druhy rostlin a živočichů, ale také proto, že je jako ohrožený typ prostředí v Evropské unii významnou hodnotou sama o sobě. A ještě v něčem se připravovaná soustava NATURA 2000 liší od současné národní soustavy chráněných území. Dosavadní chráněné krajinné oblasti byly často vymezeny jen na základě obecného povědomí o kvalitě území a teprve dodatečně bylo zjišťováno, co je na území cenného. Území pro projekt NATURA jsou ale vybírána cílevědomě podle přesně daných odborných kritérií Evropské unie. Jak uvádí ministr životního prostředí Libor Ambrozek, jde o bezprecedentní akci.

"Už od roku 2000 probíhá mapování a výběr chráněných území. Je to záležitost nebývalého rozsahu. Nikdy před tím v historii neprobíhalo tak podrobné mapování. Nikdy neměli čeští odborníci tolik informací o našich chráněných územích, vůbec o celé české přírodě, o výskytu druhů rostlin a živočichů. V terénu se na tom podílejí stovky odborníků a troufám si říci, že drtivá většina přírodovědecké obce se do této práce zapojila."

Mraveniště
V současné době spadá více než 15 procent území státu pod zákon o ochraně přírody a krajiny, ať už jde o rezervace nebo chráněné krajinné oblasti. V příštím roce, zásluhou projektu NATURA 2000, stoupne rozloha chráněných území v Česku na téměř 19 procent. Většina území navrhovaných do projektu se samozřejmě překrývá už se současnými chráněnými oblastmi.

"Menší část území dnes nemá žádný status ochrany a budou muset být vyhlášena nově jako chráněná. Stane se tak po projednání s dotčenými vlastníky, uživateli pozemků a s dalšími místními činovníky."

Ochranný režim na nových územích soustavy NATURA 2000 prý ale nebude tak přísný jako na jiných chráněných územích. Bude na nich možné provozovat takové činnosti a způsoby zemědělského a lesního hospodaření, které zachovají dnešní přírodní podmínky.

Chráněná rosnička zelená (Hyla arborea)
"Když máme zájem chránit květnatou louku a kvůli ochraně některých druhů požádámě majitele, aby ji pokosil třeba o 14 dní později. Tím samozřejmě dojde ke snížení kvality a hodnoty sena. Proto by měl majitel dostat odpovídající náhradu."

Ale co když vlastník pozemku nebude souhlasit s různými omezeními? Ředitel Správy chráněných krajinných oblastí Petr Dolejský řekl Radiu Praha, že je to málo pravděpodobné. Takový vlastník by byl sám proti sobě, protože by přišel o dotace, jaké se poskytují v rámci Evropské unie.

"Jestliže by vlastník nesouhlasil s vyhlášením území NATURy a bránil by se mu, tak jsou území, kde by to bylo skutečně nařízeno direktivně zákonem. Jsou ale území, která třeba nepatří do nejvyšší kategorie. Tam by se dalo uvažovat, že by se to nevyhlásilo jako území NATURy. Ale ten vlastník by se připravil buď o dotace úplně nebo by se připravil o část dotace, poskytované na zemědělskou či lesnickou půdu."

V první fázi projektu NATURA 2000, tedy do vstupu Česka do Evropské unie v příštím roce, budou vyhlášeny oblasti ochrany ptactva. To spadá plně do kompetence České republiky. Ostatní území podle navrženého národního seznamu už bude projednávat a schvalovat Evropská unie.