Zprávy Radia Praha

Evropská unie jedná s kandidátskými zeměmi o budoucím systému solidarity

V Bruselu bylo v pondělí zahájeno druhé evropské fórum o soudržnosti, které pořádá Evropská komise za účasti zástupců členských a kandidátských zemí. Účastníci jednají o systému přerozdělování omezených prostředků EU ve prospěch chudších či problematických regionů v rozšířené Evropské unii, aby se rychleji dostaly na úroveň ostatních členů. Evropská komise rovněž jedná o smyslu politiky soudržnosti. "V sázce je sama idea evropské solidarity. Evropa se nesmí stát jakýmsi mezivládním tržištěm, na němž se členské státy hašteří o národní zájmy," řekl v úvodním projevu předseda EK Romano Prodi. Za ČR jsou na fóru přítomni ministři zemědělství Jan Fencl a regionálního rozvoje Petr Lachnit, řada poslanců, starostů českých měst a dalších představitelů.

Základem pro diskusi je zpráva Evropské komise, která poukazuje na významné prohloubení rozdílů v rozšířené EU a naléhá na jejich řešení prostřednictvím vyrovnávací politiky EU. Ukazuje, že přijetím dnešních kandidátů se obrázek EU prudce změní; počet obyvatel a rozloha zemí vzrostou o třetinu, hrubý domácí produkt jenom o pět procent. Ze 105 miliónů obyvatel kandidátských zemí žije přes 98 procent v oblastech, jejichž HDP na hlavu nepřesahuje 75 procent průměru EU. Při zachování dosavadních kritérií ztratí nárok na pomoc z fondů EU mnohé regiony Španělska, Řecka či Itálie, které by ji po nějakou dobu dál dostávaly, kdyby nebylo rozšíření. Španělsko proto momentálně blokuje jednání o přistoupení nových zemí a chce záruky, že tento problém bude v budoucnu uspokojivě řešen.

Vládní územně energetická koncepce schválena

Vláda schválila územní energetickou koncepci, která je závazným podkladem pro územní plánování na úrovni krajů. Koncepce řeší výrobu, rozvod a spotřebu energie na příslušném území, rozebírá trendy vývoje poptávky po energii, možné zdroje energií a nakládání s nimi. Dále hodnotí využitelnost obnovitelných zdrojů a úspor z hospodárnějšího využití energie a řeší energetiku území včetně vlivů na životní prostředí. Koncepce, vypracovaná ministerstvem průmyslu a obchodu, se stane podkladem pro schvalování nebo změny územní plánovací dokumentace.

Vláda přijala přísnější pravidla boje proti extremismu

Ministr vnitra Stanislav Gross představil přísnější pravidla boje proti extremismu, která přijala vláda na svém pondělním zasedání. Policie bude moci v boji proti extremistům používat agenty a operativní techniku. Státní orgány také budou moci zabránit zahraničním extremistům ve vstupu do země. Využití odposlechu a jiných prostředků, které dosud mohly být nasazovány pouze při potírání nejzávažnější trestné činnosti, umožní nový výklad současné legislativy.

"Mnohaletý výklad některých zákonných ustanovení neumožňoval v praxi realizaci určitých postupů," uvedl Gross. Vláda podle něj dala jasně najevo, že ministerstvo i policie mohou počítat s politickou podporou při razantnějším postupu. Na základě tohoto výkladu lze počítat s tím, že policie získá mnohem lepší důkazy k tomu, aby mohla být vedena příslušná trestní řízení.

Ministři Strasser a Gross se domluvili na týmu pro nelegální migraci

Ještě v červnu se poprvé sejde rakousko-český expertní tým pro nelegální přechody hranic, na jehož založení se v pondělí v Praze dohodli ministři vnitra obou zemí Ernst Strasser a Stanislav Gross. Specialisté pro boj proti nelegální migraci by podle obou ministrů měli působit nejen přímo na hranicích, ale i ve vnitrozemí, kde se organizují převaděčské skupiny. Ačkoli Česká republika podnikla již kroky ke snížení počtu nelegálních migrantů, jejich počty podle dolnorakouského hejtmana Erwina Prölla neklesají. "Zprávy, které dostáváme hovoří o tom, že převaděčské organizace se formují v českém vnitrozemí," uvedl na tiskové konferenci Pröll. Ke snížení počtu migrantů nelegálně přecházejících hranice by podle Grosse měly přispět také společné česko-rakouské hraniční služby. Jejich zřízení má být součástí smlouvy o vzájemné policejní spolupráci Česka a Rakouska, jež má být uzavřena do konce roku.

Češi předali veškeré dostupné a důvěryhodné údaje k Temelínu, Rakušané je odmítají

Ministerstvo zahraničních věcí předalo v sobotu Rakousku dokumenty o nulové variantě provozu jaderné elektrárny Temelín, dokumenty o vážných haváriích a jejich možných následcích pro sousední země a také materiál o problémech se spouštěním turbíny prvního temelínského bloku. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Aleše Pospíšila tak česká strana předložila veškeré dostupné a důvěryhodné údaje, které doplňují dosud zveřejněnou dokumentaci. Předání dokumentů podle prohlášení ministerstva směřuje k tomu, aby bylo v co nejkratší době možné uspořádat v Rakousku a Německu veřejná slyšení k posouzení vlivů elektrárny na životní prostředí. Posouzení nulové varianty provozu elektrárny, tedy případu, že elektrárna nebude uvedena do provozu, a další dokumenty si Rakušané vynutili po zveřejnění analýzy vlivů, která je podle nich neúplná.

Rakouští odpůrci jihočeské jaderné elektrárny označují dodatečnou dokumentaci o nákladech neuvedení elektrárny do provozu za "zcela nedostatečné" a "nepřijatelné". Vyzývají rakouskou vládu, aby proces z Melku, kde se šéfové vlád obou zemí dohodli na uskutečnění prověrky Temelína, označila za ukončený a odmítla souhlasit s uzavřením kapitoly energetika ve vstupním jednání EU s ČR.

Také pro hornorakouského zemského hejtmana Josefa Pühringera jsou dodatky k dokumentaci o jihočeské jaderné elektrárně Temelín nadále nedostačující. "Nulová varianta" neuvedení elektrárny do provozu a možnosti těžkých havárií "nebyly dodány v požadované kvalitě", a veřejná slyšení v rámci prověrky elektrárny proto nemohou být zahájena. Česká dokumentace údajně obsahuje nesprávné údaje o potřebě elektřiny, které mají prokázat nutnost temelínské produkce. Očekávaný růst spotřeby elektřiny v ČR o pět procent ročně do roku 2005 neodpovídá zveřejněným údajům skutečného odběru a ignoruje problematiku energetických přebytků.

Generál Voznica by se mohl stát novým velvyslancem ČR v Litvě

Novým českým velvyslancem v Litvě by se mohl stát ředitel sekce obranného plánování ministerstva obrany generál Petr Voznica. Ten odmítl komentovat informace o tom, že zvažuje svůj odchod do civilu. Ministerstvo zahraničí přitom připustilo, že Voznica je kandidátem na vysokou diplomatickou funkci. Náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý podotkl, že Voznica svůj závazek k armádě splnil, a pokud dostal podobnou nabídku ministerstva zahraničí, je tento fakt naopak "dobrou vizitkou pro českou armádu, jejíž vojáci z povolání jsou skuteční odborníci".

Generál Petr Voznica byl od roku 1997 do prosince 1999, kdy byl jmenován do současné funkce, velitelem vojska územní obrany. Je absolventem Královské akademie obranných studií ve Velké Británii. Voznica je po veliteli letectva Ladislavu Klímovi dalším generálem, který z armády zřejmě odejde. Klíma ji opustí ke konci listopadu z osobních důvodů.

Ministři vnitra střední Evropy jednají v Budapešti o vzdělávání policistů

Spolupráce při vzdělávání policistů je tématem úterního setkání ministrů vnitra osmi středoevropských zemí v Budapešti. Ministři z České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Švýcarska, Slovenska, Slovinska a Maďarska podepíší Společné prohlášení o spolupráci v rámci Středoevropské policejní akademie. Akademie pořádá pro policisty z uvedených zemí vzdělávací akce. Jejich cílem je prohloubení a vzájemná výměna aktuálních odborných policejních a právních informací a posílení přeshraniční policejní spolupráce. Středoevropská policejní akademie byla založena v roce 1993 za podpory EU. Její centrální koordinační kancelář sídlí ve Vídni. Garantem této mezinárodní spolupráce v České republice je Národní koordinační kancelář MEPA při ministerstvu vnitra.

Kolář potrestal náměstka Jakubíka za vměšování do prodeje sporného pozemku v Hranicích

Snížením platu potrestal policejní prezident Jiří Kolář svého náměstka Václava Jakubíka za spáchání kázeňského přestupku. Jakubík překročil své pravomoci ve sporu kolem pozemku pro stavbu továrny Philips v Hranicích na Moravě. Loni v létě totiž navštívil majitelku pozemku Markétu Regecovou a přesvědčoval ji, aby svůj pozemek prodala městu. Kolář uznal svého náměstka vinným ze spáchání kázeňského přestupku a uložil mu trest ve formě snížení funkčního platu.

Počínáním Jakubíka se zabývala Inspekce ministra vnitra i přerovský státní zástupce David Pivoda. Podezření ze spáchání trestného činu se nepotvrdilo. Podle Pivody Jakubík překročil pravomoc veřejného činitele tím, že neoprávněně vstoupil mezi smluvní strany, tedy mezi Regecovou a Hranice. V jeho jednání ale není spatřován úmysl způsobit někomu škodu či prospěch.

Ministerstvo musí prověřit všechny udělené dotace na výstavbu bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj má provést revizi všech dosud poskytnutých dotací a v případě jejich neopodstatněného poskytnutí přijmout opatření k nápravě. Revize má vést k zamezení dalšího dotování obce, kde byla již dotace udělena neoprávněně, nebo k zastavení toku dosud nepřevedených prostředků v rámci neoprávněné dotace. Ministr Petr Lachnit má neoprávněné dotace vyčíslit a návrh opatření předložit do konce června 2001. Vláda mu rovněž uložila, aby provedl revizi všech předpisů, kterými se MMR při udělování dotací řídí a vypracoval jejich úpravy tak, aby podmínky poskytování dotací byly zcela jednoznačně vymezeny.

Podle kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu nepostupovalo nepostupovalo ministerstvo pro místní rozvoj při rozdělování dotací podle zákona. Ministerstvo poskytovalo dotace obcím na výstavbu nájemních bytů, v některých případech však takto postavené byty nejsou ve vlastnictví obcí. Vláda na svém pondělním zasedání projednala také závěr kontroly hospodaření zbytkových státních podniků v gesci ministerstva zemědělství. Podle nálezu byly v některých případech prostředky použity k jiným účelům, než bylo určeno. Ministerstvo zemědělství má navrátit nevyužité finance do FNM.

Dánové nabídli za České radiokomunikace přes 300 milionů dolarů

Nová nabídka dánské společnosti Tele Danmark na koupi 51procentního podílu státu v Českých radiokomunikacích převyšuje 300 miliónů dolarů. Tele Danmark společně s Deutsche Bank novou nabídku předložil minulý týden poté, co vláda neakceptovala původní návrh na 225 miliónů dolarů. Tele Danmark má od dubna na jednání o koupi ČRa od vlády exkluzivitu. Tele Danmark a ČRa jsou spoluvlastníky telekomunikační firmy Contactel. ČRa drží 39,2 procenta v mobilním operátoru RadioMobil.

Vláda chce za prodej licencí na mobilní sítě nejméně 20 miliard korun

Vypsání výběrového řízení na poradenskou firmu, která bude řídit proces prodeje licencí na mobilní sítě 3. generace UMTS, schválila vláda. Poradce by měl vybrán maximálně do dvou měsíců. Podle ministra dopravy Jaromíra Schlinga je možné, že budou uděleny pouze tři licence, což by zvýšilo cenu za jednu. Vláda stále trvá na minimálním výnosu 20 miliard korun, tedy přibližně sedm miliard za jednu licenci. O UMTS registruje ministerstvo zájem zhruba desítky uchazečů. Celý proces by měl být ukončen do konce září.

ČTÚ chce oslovit tři poradenské firmy, ze kterých bude poradce vybrán podle předložené nabídky. Záměr ČTÚ počítá při udílení UMTS licencí s dvoukolovým tendrem, kdy v prvním kole budou licence nabízeny třem současným operátorům, Eurotelu, RadioMobilu a Českému Mobilu. Ve druhém kole budou zbývající licence prodány v aukci. Mobilní operátoři se nechali slyšet, že jsou za licence ochotni zaplatit maximálně okolo tří miliard Kč.

Čínský velvyslanec jednal ve Škodě Holding o elektrárně Šen-tchou

Jednání o dodávce zařízení pro čínskou elektrárnu Šen-tchou bylo hlavním důvodem pondělní návštěvy čínského velvyslance Li Changhe v a.s. Škoda Holding. Hosty z Číny zajímala především výroba turbín, obráběcích strojů a provoz dceřiné společnosti Škoda Steel. Škoda Holding je součástí konsorcia českých a slovenských firem pro výstavbu dvou nových bloků tepelné elektrárny Šen-tchou o výkonu 2 x 500 MW. Obě kompletní turbosoustrojí včetně strojoven představují dodávku za zhruba 2,5 miliardy korun.

Výstavbu tohoto již legendárního projektu táhnoucího se řadu let schválila v únoru čínská vláda. Kontrakt o výstavbě elektrárny Šen-tchou podepsali předloni v prosinci za přítomnosti premiérů Miloše Zemana a Ču Žung-Ťie představitelé Škodaexportu a China Electric Power Technology Import and Export Corporation.

Církev kritizuje projevy neonacismu v české společnosti

Katoličtí duchovní v reakci na znepokojení židovské komunity a Českého svazu bojovníků za svobodu nad rostoucím extremismem, zejména projevy neonacismu a střetem anarchistů a skinheadů, zdůraznili nutnost výchovy. Důležitější než represivní opatření je podle prezidenta České křesťanské akademie Tomáše Halíka kulturní vzdělání a etická výchova k úctě k lidem odlišných kultur, ras a náboženství. "V podvědomí společnosti je minové pole předsudků a sociálně znejistění a hodnotově nezakotvení lidé působí jako rozbušky," uvedl Halík. "Lhostejnost velké části veřejnosti i odpovědných míst k projevům neonacistů a všudypřítomnému kultu násilí je alarmující."

Obavy z neonacistů, obvinění vlády z nečinnosti i většinové společnosti z mlčení a výzva, aby lidé nedovolili podobnou genocidu, kterou rozpoutali nacisté za druhé světové války, zazněly v neděli na tryzně v Terezíně. Také představitelé církve adventistů se znepokojením sledují nárůst neonacismu, ale stejně tak i militantního levicového extremismu a dalších forem nesnášenlivosti v české společnosti. "Jsme přesvědčeni, že každý člověk by měl mít právo na vyjádření vlastního názoru, avšak toto jeho právo by mělo končit tam, kde jsou pošlapávána práva a důstojnost jiných lidí. Jako představitelé náboženské menšiny chápeme obavy Federace židovských obcí z nárůstu neonacismu," uvedl mluvčí adventistů Bedřich Jetelina.

Prohlášení proti neonacismu chtějí vydat také Romové

Prohlášení, odsuzující rozmáhající se extremismus a neonacismus, připravuje Romská občanská iniciativa. Její představitelé navazují na prohlášení zemského rabína Karola Sidona o narůstajícím neonacismu v české společnosti a na pracovním jednání se shodli, že svůj dokument zveřejní v nejbližších dnech. V nejbližší době by se romští představitelé chtěli sejít se zemským rabínem a záležitost ještě prodiskutovat.

Romský festival Khamoro doplní debata o Romech a EU

Umělci a odborníci na romskou problematiku zahájí v úterý v Praze pětidenní mezinárodní festival romské kultury Khamoro (Slunce) 2001. Kulturní program, který se soustředí zejména do Divadla Archa, doprovodí řada seminářů. První z nich se uskuteční ještě před oficiálním zahájením festivalu v úterý dopoledne v budově magistrátu. Představitelé EU v čele s vedoucím Delegace EU v Praze Ramirem Cibrianem tam budou besedovat o vztahu společenství a romského obyvatelstva.

Ve středu se v budově magistrátu sejdou nad tématem vzdělávání Romů a vzdělávání o Romech experti na školství. V pátek se pod patronací Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v ČR na stejném místě uskuteční seminář o migraci Romů. Součástí festivalu bude řada koncertů. V divadle Archa vystoupí třikrát romské divadlo Roma Theater Pralipe. Akci zakončí v sobotu galakoncert, na němž vystoupí hudebníci z Maďarat zpěvačka Věra Bílá se skupinou Kale.

Lidovcům se nelíbí převod národních kulturních památek pod stát

Představitelé KDU-ČSL v Ostravském kraji nesouhlasí s převodem zámků a hradů, které jsou národními kulturními památkami, pod Státní památkový ústav. Zástupce hejtmana Jiří Carbol řekl, že rozhodnutí ministerstva kultury o převodu památek je důkazem toho, že chce stát zasahovat do hospodaření kraje. Stát si chce podle Carbola navíc ponechat jenom ty památky, které v dobrém stavu. Ostatní kulturní památky chce krajům vzít. Carbol doplnil, že při srovnání finanční podpory je zřejmé, že města památky udržují mnohem více než stát.

V Ostravském kraji se převod dotkne dvou památek, a to zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku a zámku v Bruntálu. V celé republice půjde o více než 50 památek. Problematikou převodů v Ostravském kraji se zřejmě budou zabývat krajští zastupitelé.

Obraz NG připisovaný Rembrandtovi posoudí mezinárodní komise

Obraz "Žid s kožešinovou čapkou", připisovaný nizozemskému malíři Rembrandtovi nebo jeho žákům, který vlastní Národní Galerie v Praze, posoudí mezinárodní komise. Komise má zjistit, zda pražský obraz pochází ze slavné Schlossovy sbírky, kterou za okupace zkonfiskovali ve Francii Němci. Národní galerie vlastní portrét od roku 1945, jeho původ však nezná. Situaci komplikuje mnoho dobových kopií slavného díla, které vlastní přední světové sbírky.

Belgický dokumentarista Marc Van Dessel v pondělí v Praze promítl film o osudu slavného obrazu. Podle názoru tohoto "hledače obrazů" pochází pražský Žid s kožešinovou čapkou ze sbírky Alfreda Schlosse. Film "Žid s kožešinovou čapkou" porovnává pražský obraz a další jemu podobné obrazy s fotografií původního díla ze Schlossovy sbírky a dochází k závěru, že hledaný portrét je v Národní galerii. Jeho závěry potvrzuje ve filmu také ředitel prestižního Nizozemského institutu pro historii umění Rudolf Ekkart.

Schloss, který přišel do Paříže v roce 1873, shromáždil sbírku o 333 obrazech. Po obsazení Francie ji nacisté zabavili. Po válce byla vrácena dědicům jen část obrazů, další se rozptýlily po světě. Francie po ztracených dílech stále pátrá. "Jedná-li se opravdu o obraz ze Schlossovy sbírky, rádi ho vrátíme. Zatím, bohužel, jsou v dokumentaci velké mezery,"tlumočila názor ministerstva kultury Dagmar Ševčíková.

Důkazem toho, že jde o živou záležitost, je soudní jednání, které se v pátek uskutečnilo v Paříži. Francouzský prokurátor navrhl trest 18 měsíců podmíněně newyorskému galeristovi Adamu Williamsovi za to, že koupil v aukční síni Christie's obraz nizozemského malíře Franse Halse "Portrét pastora Adriana Tegularia" ukradený ze Schlossovy sbírky. Francouzská policie obraz zabavila při výstavě v Paříži v roce 1990 poté, co jej poznal člen Schlossovy rodiny.

V Táboře bude v neděli otevřeno muzeum tří generací Kodetů

Tvorbu tří uměleckých generací rodu Kodetů přiblíží návštěvníkům Muzeum Kodet v Táboře, které bude slavnostně otevřeno v opraveném domě v Kotnovské ulici v historickém centru města. Základem muzea bude stálá výstava soch dědečka Emanuela Kodeta (1880 až 1955) a otce Jana Kodeta (1910 až 1974). V domě mám své ateliéry, je zde i místnost pro prezentaci prací mladých umělců. Muzeum by se mělo stát i místem schůzek přátel a besed o výtvarném umění," uvedl sochař a malíř Kristián Kodet.

Kristán Kodet (nar. 1948) pracoval v letech 1963 až 1964 pod vedením akademického malíře Adolfa Weniga jako jevištní výtvarník v Městských divadlech pražských. V roce 1965 zahájil studium na Akademii výtvarných umění v Bruselu, kde také měl ve svých 19 letech první samostatnou výstavu. Svými díly je Kristián Kodet zastoupen ve sbírkách a galeriích v Bruselu, Paříži, Ženevě, Vídni, Curychu, New Yorku, Torontu, Ottawě, Vancouveru, Winnipegu a také v Bílém domě ve Washingtonu.

Lešanské vojenské muzeum o víkendu zahájí šestou sezónu

Příjezd historických vozidel značky Tatra otevře tuto sobotu v Lešanech na Benešovsku již šestou sezónu Vojenského technického muzea. Expozice muzea nyní představuje na 350 kanónů, motocyklů a obrněných vozidel, která pocházejí z období od roku 1890 až do současnosti. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu. Unikátní je zejména sbírka československých vojenských dopravních prostředků, které pocházejí z období 1918 až 1939, a kolekce kanónů systému Škoda.

A na závěr ještě krátce o úterním počasí:

Skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, slabý severní vítr.