Alespoň část lokality v Mikulovicích by měla být podle archeologů kulturní památkou

Naleziště v Mikulovicích, foto: ČTK

V Mikulovicích na Pardubicku sídlili lidé odnepaměti. Svědčí o tom velké množství cenných archeologických nálezů. Minulý rok byly Mikulovice ministerstvem kultury na podnět Akademie věd ČR prohlášeny kulturní památkou. O několik měsíců později byla tato ochrana ministerstvem zase zrušena.

Naleziště v Mikulovicích, foto: ČTK
Zrušení lokality jako kulturní památky odůvodňuje ministerstvo např. tím, že návrh měl být podán dříve, před změnou územního plánu a zahájením výstavby. Na pozemcích by totiž měly vyrůst rodinné domy.

V tiskové zprávě Archeologického ústavu AV ČR se uvádí, že Mikulovice byly známy jako polykulturní archeologická lokalita již od 19. století, ale až díky nedávnému předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku Čech.

Proč je lokalita pro archeology tak cenná, vysvětlil Jan Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd ČR:

Naleziště v Mikulovicích, foto: ČTK
"Lokalita v Mikulovicích je cenná tím, že je tam zastoupeno téměř všechno, co se z pravěku na Pardubicku dá najít na velice dobře definovaném území. Její cena stoupá s postupujícím výzkumem, protože se tam nachází stále nové a nové pravěké kultury."

Prohlášení kulturní památkou neznamená, že by se na území nemohlo stavět, řekl Jan Frolík:

"Dá se tam stavět tak, že to tam člověk může postavit, ale nemusí narušit v nějaké nepřiměřené míře tu archeologickou lokalitu. To znamená, že například kdybychom si řekli, že tam budou stát domky, tak by nebyly podsklepené."

Archeologové chystají další kroky.

"My tedy dnes usilujeme v realistických možnostech o to, aby byla nadále zapsána aspoň ta část, která není rozdělená na stavební pozemky, tudíž se zatím nepočítá s tím, aby se tam stavělo."

Naleziště v Mikulovicích, foto: ČTK
V Mikulovicích je doloženo osídlení z mnoha pravěkých období. Přesto se archeologům z muzeí v Pardubicích, Chrudimi a z Archeologického ústavu podařilo objevit nálezy dalších pravěkých kultur. Nejčetnější byly nálezy patřící kultuře únětické ze starší doby bronzové, archeologové odkryli části domů i kostrové hroby.

"Překvapením je přítomnost žárového pohřebiště z doby římské, kdy na našem území sídlily germánské kmeny. V Mikulovicích je ta situace příznivá proto, že tyhle hroby bývají často zničené orbou, ony jsou docela nenápadné. Tady nejsou zničené a i přes tu nenápadnost se tam dají poznat, čili je to taková docela málo zastoupená kategorie nálezů, tam bychom velice usilovali o tom, kdyby alespoň část byla zachována pro nějaký budoucí výzkum," uvedl Jan Frolík.

Jeden ze zajímavých nálezů popsal archeolog Radko Sedláček z pardubického muzea:

"Je to římská importovaná keramika typu terra sigillata, která vznikla někdy kolem roku 190 v dnešní Francii a dálkovým obchodem byla pravděpodobně donesena až do Mikulovic. Podobné nálezy z Čech známe, jsou i početnější, zejména na jižní Moravě, která je podstatně blíže té bývalé římské hranici. Nicméně pro oblast východních Čech se jedná o skutečně velmi cenný nález, ty zlomky keramiky tohoto typu jsou velmi ojedinělé."