Chráněny budou i kostelní věže s netopýry

r_2100x1400_radio_praha.png

Rozloha chráněných území v Česku se do šesti let zvýší o tři procenta, na téměř 20 procent celkové rozlohy státu. Stane se tak zásluhou povinného projektu Evropské unie Natura 2000. Koncem minulého týdne zveřejnilo ministerstvo životního prostředí národní seznam lokalit, které budou nově chráněny. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Ladislav Miko, foto: Autor
Všechny členské státy Evropské unie jsou povinny vytvořit národní seznamy lokalit, ve kterých žijí vzácné a ohrožené nebo ekologicky významné druhy rostlin a živočichů. A státy jsou samozřejmě musí tyto lokality chránit. Vytvoření chráněných oblastí bylo také jednou z podmínek pro vstup Česka do Evropské unie. V Česku byly už před rokem zařazeny do projektu Natura čtyři desítky ptačích rezervací. Nyní k nim přibylo dalších téměř 900 stanovišť se vzácnými rostlinnými a živočišnými druhy. Většina těchto lokalit se ale překrývá s už existujícími rezervacemi nebo chráněnými krajinnými oblastmi. Tam tedy k žádné změně nedojde. Nově se ochranný režim dotkne zhruba tří procent rozlohy státu. Půjde ale z velké části o takové přírodní lokality, které po desetiletí zformovali svým způsobem hospodaření sami lidé. A dělali to dobře z hlediska ochrany přírody. Radiu Praha to potvrdil náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko.

"Nejvíce ze všeho půjde o zachování současného stavu hospodaření v daných lokalitách. A pokud dojde k nějakému omezení hospodaření zemědělského nebo lesnického, či hospodaření na rybnících, tak i na to zákon pamatoval. Takto omezený vlastník má zákonný nárok na náhradu případné újmy."

Kdo vůbec vybíral ty lokality, které budou zařazeny do národního seznamu?

"Výběr byl velmi komplikovaným procesem, který byl zahájen ještě před vstupem do Evropské unie téměř čtyřletým mapováním území celé České republiky. Zúčastnili se ho prakticky všichni odborníci, které má Česká republika k dispozici. Bylo to více než 600 botaniků, geobotaniků a zoologů. To znamená že jsme se snažili celý ten proces maximálně objektivizovat a doložit vědeckými daty přesně tak, jak to požadují směrnice Evropské unie."

Nové je to, že Česká republika bude muset podle směrnic Evropské unie chránit i některé rostlinné a živočišné druhy, které u nás zatím zákonné ochraně nepodléhají, protože jsou dosud hojné. To se týká i některých ekosystémů.

"Dá se to tak říci. Některé druhy vytipovaných stanovišť jsou v evropském prostředí mnohem vzácnější než v České republice. Nicméně v evropském kontextu má význam jejich ochrana i u nás. Jako příklad bych uvedl třeba bučiny, které jsou na západ a na sever od nás stále vzácnější. U nás je jich sice relativně více, ale přesto máme povinnost je chránit, abychom podpořili společenstva bučin v evropském kontextu."

Mezi lokalitami, které podle odborníků zaslouží ochranu a byly tedy zařazeny do národního seznamu, patří například i podhorské louky, břehy některých řek, ale třeba i kostelní věže, ve kterých žijí netopýři. Seznam teď musí do konce roku schválit vláda a pak ho předložit Evropské komisi k posouzení. Ta může žádat, aby Česko doplnilo seznam o další lokality. A pokud se tak do určité lhůty nestane, stát se dostane do velmi nepříjemné situace. Komise může zažalovat Česko za neplnění povinností členské země a následují sankce.

"Je třeba si uvědomit, že ty sankce mohou dosahovat tisíců až desetitisíců eur za každý den zpoždění. To potom může dosáhnout velmi vysoké sumy. Bezprostředně ale hrozí něco ještě jiného. Jakákoli finanční podpora ze strany Evropské unie nesmí být v rozporu s jinými politikami Evropské komise. To znamená, že pokud by členská země neplnila své závazky ohledně směrnice o ptácích, stanovištích, přírodních lokalitách, může to ovlivnit čerpání financí ze strukturálních fondů a kohezního fondu. Ten dopad může být okamžitý, a tam jde opravdu o obrovské finanční objemy."

Na jeden malér už si pravděpodobně Česko zadělalo. Na Karvinsku měla vzniknout jedna z ptačích lokalit. Proti tomu se postavilo ministerstvo průmyslu, které zde plánuje vybudování průmyslové zóny. A ve vládě ekonomické zájmy zatím zvítězily. Podle Evropské komise ale není možné kvůli hospodářským a regionálním zájmům vyřadit z národního seznamu evropsky významnou přírodní lokalitu.