Evropská unie podporuje ekologické projekty

Foto: Vladan Dokoupil, ČRo
0:00
/
0:00

Dalších 111 projektů z oblasti životního prostředí získalo podporu z evropských fondů. Podpora přišla do Česka v rámci Operačních programů Infrastruktura a Rozvoj lidských zdrojů. O jaké projekty například jde? To se dozvíte od Martiny Lustigové.

Foto: Vladan Dokoupil,  ČRo
Nejvíce peněz dostaly projekty, které se zaměřily na nakládání s odpady, na rekultivaci skládek nebo na vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů. Podpora je rozdělena do tří výzev. A na co se jednotlivé výzvy zaměřují? To už nám poví Andrej Mudray z ministerstva životního prostředí: "Prioritou první výzvy byly kanalizace a čistírny odpadních vod. Protože zájem byl obrovský a projekty jsou drahé, tak jsme pro druhou výzvu zase tuto oblast odsunuli a dali jsme prostor i ostatním prioritám, například obnovitelným zdrojům energie. Třetí výzvu zase plánujeme v celé šíři, to znamená ve všech oblastech životního prostředí, kterými se strukturální fondy zabývají."

Prostředky jsou čerpány také z Evropského sociálního fondu. Česká republika je jedinou zemí, ve které je část těchto prostředků určena i pro enviromentální výchovu a vzdělávání. Právě enviromentální vzdělávání označil ministr životního prostředí Libor Ambrozek za jednu z priorit svého resortu. Proč? "Já jsem přesvědčen, že jenom zákony a kontrola jejich dodržování k udržitelnému životu na Zemi nestačí. Abychom tady přežili, je nutné, aby lidé měli k životnímu prostředí sami kladný vztah. A aby si ho mohli vytvořit, aby mohli vědět, proč něco chráníme, proč přijímáme taková omezení a takové zákony, je potřeba, aby získali dostatek informací a aby měli možnost se s těmi věcmi seznámit. A samozřejmě dospělí už se předělávají podstatně složitěji, i když osvětě věnujeme také velký prostor. Nejdůležitějším místem působení je úroveň školní a někdy už i předškolní."

Libor Ambrozek
Enviromentální vzdělávání je tedy určeno lidem v každém věku - od předškolních dětí až po dospělé, kterým je například vysvětlováno, jak mají třídit odpad nebo jak mají bránit ničení životního prostředí. Jakým způsobem osvěta a výchova probíhá? To je otázka pro Jakuba Kašpara z ministerstva životního prostředí. "Ministerstvo životního prostředí a jeho organizace dělají osvětu, vydávají publikace, komunikují s médii, pořádají tiskové konference, apod. A hlavně se snažíme podporovat subjekty, které se tím zabývají na plný úvazek - například nevládní vzdělávací organizace. V České republice existuje síť středisek ekologické výchovy a také síť ekologických poraden."

Enviromentální osvětě se stále více věnují i jednotlivé kraje. V roce 2004 věnovaly kraje na ekologickou výchovu asi 60 milionů korun. Částkou čtvrt miliardy korun přispěl v loňském roce i Státní fond životního prostředí. V rámci grantů ministerstvo podporuje různé konkrétní projekty. Jaké například? "Jde například o vzdělávací programy pro mimoškolní vyžití dětí. Když děti skončí ve školách, tak například ve středisku ekologické výchovy probíhá řada kroužků (např. přírodovědných nebo ornitologických, vycházky do přírody). Jsou organizovány i dětské pobytové akce nebo vzdělávací akce pro dospělé."

Vedle toho ministerstvo podporuje i poradenství pro úřady - například v otázkách, jak uspořit energii nebo jak třídit odpad. A jak to je s financováním ekologické výchovy? Z českých zdrojů jde ročně asi 300 milionů korun, z Evropského sociálního fondu se pro léta 2005 - 2007 počítá s částkou kolem 350 milionů korun.