Evropsky významné lokality jsou domovem vzácných rostlin i živočichů, jejich seznam by se měl rozšířit

Vážka jasnoskvrnná. foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0 Unported

Česká republika by měla doplnit národní seznam evropsky významných lokalit, které jsou spolu s ptačími oblastmi součástí evropské soustavy Natura 2000. K tomuto kroku Česko vyzvala Evropská komise.

Ždánický les,  foto: RomanM82,  CC BY-SA 3.0 Unported
Národní seznamy evropsky významných lokalit existují v každém státě unie. Ten český zahrnuje 1075 lokalit o celkové rozloze 7 856 km, což je necelých 10 procent území. Na daných lokalitách žijí vzácní živočichové a rostliny. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský uvádí:

"Český seznam vznikl záhy po vstupu do EU, čítal něco okolo 800 evropsky významných lokalit. Než mohl vzniknout ten vůbec první seznam, tak došlo k rozsáhlému odbornému mapování území naší resortní organizací, Agenturou ochrany přírody a krajiny. Poté byl seznam ještě dvakrát doplňován, nicméně i po těch doplněních Evropská komise, naposledy v roce 2011, důrazně formulovala požadavek na doplnění jednak několika konkrétních lokalit a také vstřícnější pokrytí území evropsky významnými lokalitami."

Jihlava,  foto: DavePowell21,  CC BY-Sa 3.0 Unported
Vladimír Dolejský zmínil, že Evropská komise požaduje doplnění seznamu o sedm konkrétních lokalit. Patří mezi ně třeba Labské údolí, Ždánický les nebo Meandry Jihlavy. Požadavek na jejich zařazení do seznamu už byl vznesen dříve, předchozí vlády jej ale podle ministerstva neschválily. Právě tyto lokality, jak píše Mladá fronta Dnes, vyvolávají konflikty se zájmy jiných ministerstev nebo subjektů. Může tam být například naplánována stavba jezů nebo probíhat těžba. I zde je ale možné najít přijatelná řešení.

Seznam evropsky významných lokalit by měl být doplněn do konce roku, jinak hrozí i zastavení evropských dotací. "V těch příštích pěti letech, v tom novém programovém období, je alokováno 70 milionů eur pouze na ´naturové´ lokality - na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Nikdo jiný na tato peníze nedosáhne. To je pouze na péči a implementaci směrnice v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech,“říká ředitelka odboru druhové ochrany ministerstva životního prostředí Veronika Vilímková a upřesňuje, kdo například může dotací využít:

Vážka jasnoskvrnná. foto: Christian Fischer,  CC BY-SA 3.0 Unported
"Kraje, správy CHKO, ale mohou to být i třeba nějaké místní hospodařící subjekty. Dám příklad: místo toho, že by vjeli na louku se sekačkou, tak by to sekali ručně - na to mohou žádat o dotace."

Mimo zmiňované lokality byla na seznam navržena také další místa. Jde například o Červené dolíky ve Středočeském kraji, kde se vyskytuje střevíčník pantoflíček, Pražská pole v Ústeckém kraji, která jsou domovem čolka velkého, kuňky obecné a vážky jasnoskvrnné nebo Letiště Medlánky v Jihomoravském kraji, kde sídlí populace sysla obecného.

Pro návštěvníky se zařazením lokality do soustavy Natura 2000 nic nemění. Řada lokalit se zároveň nachází i na území chráněných krajinných oblastí nebo národních parků, kde už často určitá omezení platí.

Letiště Medlánky,  foto: Karel x,  CC BY-SA 3.0 Unported
"Žádné další ochranné podmínky tam nejsou. Jediné, co platí je to, že pokud je to evropsky významná lokalita a má být někde v blízkosti realizován záměr, který by mohl mít negativní vliv na lokalitu, tak musí proběhnout hodnocení toho vlivu na danou lokalitu. Ale jinak žádné další omezení pro turisty i hospodařící subjekty, pokud už tam bylo zvláště chráněné území a teď tam přibyla evropsky významná lokalita, tak nevzniká. To by si ten druh musel vyžádat nějaké další podmínky, ale většinou u těch stávajících zvláště chráněných území zůstávaly ty podmínky stejné,“ uvádí Veronika Vilímková.

Návrh na doplnění seznamu evropsky významných lokalit teď ministerstvo odeslalo do meziresortního připomínkového řízení. Pokud půjde vše bez problémů, změny by mohly začít platit na začátku příštího roku.