Podle Výroční zprávy o stavu drog ubylo školáků experimentujících s drogami

Vláda na svém pondělním zasedání projednala také Výroční zprávu o stavu drog za rok 2006. Zpráva přináší informace například o aktuálních trendech v užívání drog a jeho následků nebo o protidrogové politice. Na protidrogovou prevenci vynakládají hodně peněz také kraje, města a obce.

Ze zprávy, kterou předkládá Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, vyplývá, že oproti předchozím rokům ubylo školáků, kteří by měli zkušenosti s užíváním nelegálních drog, včetně marihuany a extáze. Zatímco před pěti lety mělo s marihuanou zkušenost přes 30 procent patnáctiletých, v loňském roce jich bylo téměř o šest procent méně. Tento stav je potěšující zvláště proto, že Česká republika dlouhodobě patří mezi země, kde mladí velmi často experimentují s drogami. Podle vedoucího Národního monitorovacího střediska Viktora Mravčíka dochází v české populaci celkově ke snížení užívání drog.

"U dospělé populace máme ty náznaky už od roku 2004, ale tohle je první studie, která nám to dokázala také na populaci dětí a mládeže."

U těkavých látek byl ale zaznamenán opačný trend než u opiátů či extáze, došlo k nárůstu jejich užívání. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti upozornilo také na to, že ubylo případů smrtelného předávkování drogami nebo že je v Česku stále velmi málo rozšířeno užívání kokainu. Na druhé straně však například došlo v roce 2006 ke zvýšení počtu úmrtí za přítomnosti drog z jiných příčin než je předávkování a snižuje se počet testů na infekce jako je virová žloutenka typu C nebo HIV provedených uživatelům drog.

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2006 vydáno 363 milionů korun účelově určených na protidrogovou politiku, velká částka byla vydána také z obecních a krajských rozpočtů. Jakým způsobem se s problematikou drogově závislých dětí vyrovnávají v Mladé Boleslavi, sdělila Jarmila Sachomská z místního magistrátu. Podle ní se magistrát zaměřuje na tzv. primární prevenci, což zahrnuje zvláště podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, kromě podpory různých kroužků, škol a sdružení je jednou z těchto aktivit rovněž spolupráce na soutěži filmů s drogovou tematikou, natočených samotnými dětmi.

"Děti mají možnost natočit filmový snímek o problému drog okolo nás - o problémech drog vůbec. Promítají se tam různé žánry od filmů s dějem až po nějakou anketu, prostě různé pohledy na tu problematiku očima dětí. My ty filmy potom promítáme dětem ze základních a středních škol, děti ty filmy hodnotí a pak dochází k vyhodnocení a předávání cen."

Letos se konal už čtvrtý ročník zmíněné soutěže s názvem Natoč film aneb Problém drog okolo nás a setkal se s velkým ohlasem. Soutěžní snímky budou dále promítány ve školách, kde budou sloužit jako podněty k besedám.