Prioritou ekologů je ochrana klimatu

Dokončení sítě chráněných území Natura 2000, dodržení evropských závazků, ale především ochrana globálního klimatu - to jsou priority českých ekologů v příštích dvou letech. Seznámil s nimi ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Upřesnil také konkrétní kroky, jak chce vláda naše "skleníkové emise" snížit.

"Souvisí s tím nejenom klasická ochrana životního prostředí, ale také konkurenceschopnost naší ekonomiky a vytváření nových pracovních příležitostí především na venkově. Mezi ty hlavní nástroje, které k tomu chceme využít, patří zákon o obchodování s emisemi, Národní alokační plán, patří k tomu zákon na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a také program podpory alternativních paliv dopravě, čímž rozumíme nejenom biopaliva, ale také zemní plyn a vodík."

Biopaliva jsou drahá. Jakým způsobem chcete jejich producentům ulevit?

"Chceme jít klasickou formou podpory biopaliv, to znamená vratkou spotřební daně tak, aby byla cenově srovnatelná s palivy klasickými. Jsme přesvědčeni, že to jednak umožní opravdu významné využití zemědělské produkce u nás, protože výroba bioetanolu by znamenala využít až dvě stě tisíc hektarů zemědělské půdy. Stát do té podpory sice investuje, ale zároveň tím, jak pomáhá zemědělcům, zase ušetří řadu jiných podpor, které by jinak musel vynakládat."

Hovořil jste taky o ekologické daňové reformě. V čem je její princip?

"Princip ekologické daňové reformy spočívá ve zdanění především těch druhů paliv a energie, které zatěžují životní prostředí. My chceme, aby to, co lidé v budoucnu zaplatí více především za uhlí, elektřinu a za plyn, bylo kompenzováno snížením daně z příjmu. To znamená, aby člověk sám rozhodoval o tom, jaký druh paliva bude používat, a tím jak se bude ekologicky chovat."

Se kterou z těchto priorit může vypomoci Evropská unie a jaké případné finanční příspěvky očekáváte?

"Uvažujeme o tom, že na některé z těchto projektů bude možné žádat peníze z evropských fondů. Určitě to bude na řadu projektů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Už dnes připravujeme společný projekt s Dolním Rakouskem a Slovenskem na podporu klimatického spolku, což je aktivita obcí, kde jsou instalovány obnovitelné zdroje a úsporná opatření. Myslím si, že těchto projektů bude v této oblasti připraveno ještě víc."

O jaké finanční objemy podpory se může jednat?

"České republice umožňuje současný stav čerpat z Fondu soudržnosti asi čtyři miliardy ročně na ekologické projekty a ze strukturálních fondů dalších asi jednu a půl miliardy. Počítám s tím, že část z toho bude využita, to znamená, že budeme moci čerpat určitě v řádu stovek milionů."

Česko má ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi velké rezervy ve využívání obnovitelných zdrojů. Hlavní výrobní odvětví tu jsou dvakrát energeticky náročnější, nežli je průměr Evropské unie. Do roku 2030 chce Česká republika dosáhnout toho, aby podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie dosáhl zhruba 16 procent. V dopravě by obnovitelné zdroje měly tvořit 23-procentní podíl už v roce 2020.