Průtahy v soudním řízení

Pavel Rychetský

Koncem minulého týdne udělil kárný senát Vrchního soudu v Praze důtku šesti soudcům Krajského soudu v Ústí nad Labem. Soudci podle usnesení v několika případech neodůvodněně protahovali soudní řízení. Pokračuje Vilém Faltýnek.

Kontrolu trestní agendy na Krajských soudech v Ústí nad Labem, Brně a Ostravě nařídil bývalý ministr spravedlnosti Pavel Rychetský loni na podzim. Kontroloři zjistili u ústeckého soudu 33 případů nečinnosti. Kárný senát konstatoval, že se během řízení neprokázalo, že by obvinění soudci nepracovali dostatečně, naopak často vykonávali svoji práci na úkor volného času i zdraví. Situace u Krajského soudu v Ústí nad Labem byla podle výroku Kárného senátu neuspokojivá až kritická, přičemž plnou odpovědnost za tento stav nesou státní orgány a nikoliv soudci. Jaká je současná situace české justice podle Pavla Rychetského, předsedy legislativního výboru české vlády?

"Já soudím, že problém českého soudnictví má dvě dimenze. Prvou dimenzí jsou velmi dlouhé lhůty pro soudní rozhodování. To je dimenze, kterou vůbec nelze podcenit, protože základní funkcí soudnictví je poskytnout ochranu právům včas, dokud má ta ochrana ještě smysl. A jakmile dochází k dlouhým soudním řízením, tak vlastně ztrácí soudnictví tu hlavní funkci. Naštěstí se ta situace zčásti zlepšuje, ale stále je vážný problém v té nejcitlivější oblasti a to jsou obchodní spory. No a druhá dimenze spočívá v dost viditelné nejednotnosti judikatury. Nejvyššímu soudu se ještě nepodařilo zajistit tak jasné sjednocování judikatury, abychom naplnili jednu z elementárních zásad právního státu a to je předvídatelnost práva, aby ti lidé mohli být v zájmu právní jistoty do značné míry vědomi toho, jak takový soud dopadne. U nás je ta judikatura velmi nejednotná, rozhoduje se o analogických věcech velmi rozdílně, musím ovšem říci, že v tomto směru jsme už přijali opatření a jak novela občanského soudního řádu, tak právě preojednávaná novela trestního řádu připravuje mnohem větší prostor pro Nejvyšší soud, aby mohl plnit funkci sjednocování judikatury."

Podstatným úkolem pro nejbližší budoucnost je kompatibilita české justice se soudnictvím zemí Evropské unie. Jí by podle Rychetského mohlo být dosaženo do tří let. Jak ovšem zdůraznil, problémy českého soudnictví jsou podobné problémům ostatních vyspělých demokratických zemí.

"Já si myslím, že české soudnictví teď potřebuje trochu vydechnout, to znamená, že potřebujeme, jak skončíme harmonizaci práva a především přijmeme základní nové kodexy, což by mělo být do dvou do tří let, vytvořit stabilnější právní prostředí, které nebude podrobováno tak prudkým změnám a myslím si že tím, když doplníme scházející soudce a materiální vybavení soudů, že do těch tří let jsme opravdu schopni být rozhodně srovnatelní a důstojně srovnatelní s ostatními zeměmi Evropské unie."