V České republice se objeví nové ptačí druhy

Labuť velká

V polovině ledna vyšel Klimatický atlas hnízdního rozšíření ptáků v Evropě, který se zabývá posunem lokalit vhodných k životu jednotlivých ptačích druhů v závislosti na klimatických změnách. Jak se změny projeví na výskytu ptačích druhů na území České republiky?

Labuť velká
Tajemník České společnosti ornitologické, Lukáš Viktora, říká, že atlas, na němž spolupracovali britští vědci společně se BirdLife International, celosvětovým sdružením nevládních organizací zabývajících se ochranou ptáků a přírody, je opravdu výjimečný.

"Poprvé v historii se pokouší prognostikovat, modelovat na základě exaktních vědeckých dat situaci na konci 21. století, jak budou klimatické změny ovlivňovat hnízdní výskyt evropských ptačích druhů."

Podle studie se centrum areálu rozšíření druhů může na starém kontinentu posunout o 550 kilometrů na severovýchod. Budoucí areály druhů v Evropě budou přibližně o dvacet procent menší než dnes. Očekává se, že nejvíce budou zmenšením prostoru s vhodnými klimatickými podmínkami postiženy druhy s centrem rozšíření na severu Evropy a na Pyrenejském poloostrově. U některých druhů se potenciální budoucí areál rozšíření v Evropě vůbec nebude překrývat s tím současným, v průměru bude překryv asi 40%. V rámci České republiky se tento problém týká např. racka chechtavého, drozda kvíčaly nebo labutě velké, kterých bude jako hnízdních druhů ubývat. Někteří ptáci se v Česku naopak objeví.

Cetie jižní, foto: Mark S Jobling, Creative Commons 3.0
"Takovým typickým druhem, který je už v současné chvíli na postupu směrem severním je cetie jižní. Je to nový druh pro naši českou ptačí faunu asi od posledního září loňského roku, kdy byl první jedinec kroužkován na Českolipsku. Dalším takovým druhem, který už u nás sice hnízdí, ale převážně na jižní Moravě, je asi nejpestřeji zbarvený evropský pták vlha pestrá. Dalším druhem je jedna z nejmenších evropských sov výreček malý a takto bychom mohli pokračovat ještě dalšími druhy."

Racek chechtavý
Česká společnost ornitologická už několik let vyhlašuje Ptáka roku. Tentokrát se jím stal už zmíněný racek chechtavý. Proč byl zvolen právě on?

"Byl zvolen ptákem roku z toho důvodu, že se na jedné straně jedná o velmi známý druh a na druhé straně se jedná o ptáka, jehož populace u nás dlouhodobě klesá. Od sedmdesátých let minulého století do začátku tohoto tisíciletí ty stavy poklesly zhruba o 75%. My, ačkoli neznáme přesné příčiny toho úbytku, tak se domníváme, že půjde o celý komplex příčin. Určitou roli v tom budou hrát omezené potravní zdroje, kontaminované potravní zdroje, ztráta vhodného hnízdního prostředí, intenzifikace zemědělství a rybničního hospodaření. Nevíme přesně, který faktor ovlivňuje ten negativní vývoj populace více či méně. Takže proto se stal racek chechtavý ptákem roku, abychom na toto nebezpečí upozornili a snažili se i veřejnosti nabídnout určitou aktivní pomoc, kterou rackům mohou poskytnout třeba tím, že budeme důsledněji zachovávat vhodné hnízdní prostředí pro ně."