Evropská komise vydala zprávu o korupci, zmiňuje situaci i v ČR

Radim Bureš, foto: Transparency International

Evropská komise nedávno publikovala zprávu o korupci v zemích Evropské unie. Poukazuje na problémy při zadávání veřejných zakázek a zneužívání veřejných peněz v České republice. Úspěchem podle ní neskončily snahy prosadit legislativu o střetu zájmů ve státní službě. Komise navrhuje, aby se dary a výdaje volebních kampaní promítaly do výročních zpráv politických stran. Zdůrazňuje význam nezávislosti vyšetřovatelů při prošetřování korupčních kauz.

Radim Bureš,  foto: Transparency International
U mikrofonu Radia Praha je programový ředitel Transparency International ČR Radim Bureš.

"Zpráva vyjmenovává 5 problémových oblastí, které jsou samozřejmě propojeny. Začíná čerpáním evropských fondů, pokračuje problematikou nekvalitní a málo profesionální státní správy, včetně tolik diskutovaného zákona o státní službě. Zmiňuje samozřejmě i veřejné zakázky a - pro mne trošku překvapivě - jde i do citlivého tématu financování politických stran a volebních kampaní. Končí vyšetřováním a stíháním korupce a nezávislostí státního zastupitelství."

Když bychom se zaměřili na evropské fondy, jak se ve vztahu k nim projevuje korupce? Je to na lokální úrovni nebo celostátní úrovni ...

"Tam je právě zajímavé to propojení na ty další oblasti, zejména tu slabost státní správy. Jednotlivé nejznámější korupční kauzy spojené s evropskými fondy se v podstatě vázaly na existenci politických klientelistických sítí a na neomezené možnosti, které v některých operačních programech měla regionální politická reprezentace při zasahování do toho, které projekty budou vybrány a které budou financovány. Aby toho nebylo málo, tak i ten auditní a kontrolní systém byl podřízen stejné politické reprezentaci. To vedlo ke známým kauzám s miliardovými škodami, spojenými s regionální radou Severozápad, částečně Regionálním operačním programem střední Čechy (kauza Rath), problémy byly i v ROP Jihozápadě. Zejména některé Regionální operační programy trpěly právě vysokou mírou zasahování politiků do detailního rozhodování o projektech."

Zmínil jste, že zajímavé bylo, že se ta zpráva zaměřila na financování politických stran. Myslíte si, že je to skutečně problém, který by politici měli urychleně řešit, pokud ho porovnáme s těmi ostatním - tedy s evropskými fondy, s veřejnými zakázkami?

"Začnu trošku víc zeširoka. Z těch pěti oblastí minimálně ve dvou ta zpráva zároveň konstatuje určité zlepšení. V oblasti stíhání a vyšetřování korupce jednoznačně je konstatováno, že byl nastolen trend ke zlepšování. Tam je ten vlak rozjetý správným směrem. I v těch tolik propíraných veřejných zakázkách zpráva konstatuje, že ten zákon, který byl přijat před dvěma roky, je v podstatě dobrý a že spíš jde o implementaci a posílení struktur, které s tím zákonem zacházejí, včetně posílení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže klíčové jsou ty tři oblasti - evropské fondy, státní správa a financování politických stran.

"Evropské fondy jsou hodně závislé na kvalitním výkonu státní správy. Financování politických stran primárně poukazuje na propojenost politických stran a některých podnikatelských uskupení. Dá se předpokládat, že minimálně část prostředků - které se ztratí buďto v přímé korupci, nebo v těch klientelistických vazbách, které také šířeji termínem korupce označujeme - nejdou ve prospěch jednotlivců, ale jdou ve prospěch některých politických stran. Znamená to, že některé politické strany využívají nejasných podmínek a slabé státní správy na to, aby měly prostředky na své fungování. Je potřeba tlačit na zkvalitnění, profesionalizaci a menší politizaci, ale také na příjmovou stránku z hlediska financování politických stran. Ano, je to naléhavý problém. Zpráva Evropské komise jde zcela v linii toho, co nám možná ostřejšími slovy doporučuje skupina států GRECO při Radě Evropy. V loňském roce v lednu ministerstvo vnitra připravilo velmi dobrý návrh zákona o dohledu nad financováním politických stran, Nečasova vláda ho odmítla. Budeme se snažit, aby se nová koalice k tomuto návrhu zákona vrátila."

V průzkumu Eurobarometru se uvádí, že 95 procent českých občanů si myslí, že korupce je v Česku výrazně rozšířená. Pro je to podle vás tak mnoho? Je vnímání korupce v českém prostředí přemrštěné, nebo to naopak odpovídá tomu, jak tady funguje reálné korupční prostředí?

Ilustrační foto: Eva Odstrčilová
"Začal bych zeširoka. Pod pojmem korupce si někdo může představit klasický malý úplatek, směřující k nějakému místnímu úředníkovi, například za účelem vydání stavebního povolení nebo vyhnutí se nějaké pokutě, úplatek dopravnímu policistovi, úplatek dozorujícímu orgánu. Ale pak pod pojem korupce spadají i velké veřejné zakázky, velké projekty, zbytečné projekty. To znamená něco, co nemá charakter jednoduchého podplácení úředníka, ale jsou to ty velké klientelistické sítě, které se svým charakterem blíží organizovanému zločinu."

"Ta zpráva poměrně hezky ukazuje, že ta první, drobná korupce, v České republice zase tak rozšířená není. Tam se někde uvádí, že zhruba 8 procent českých občanů se setkalo s požadavkem na úplatek, což vůbec není špatné číslo, odpovídá to průměru EU. Jiné výzkumy hovoří o 15 procentech, ale pořád to není "šílená" korupce. Na druhé straně se 71 procent českých podnikatelů domnívá, že korupce tvoří překážku v jejich podnikání. To je nejvyšší číslo z celé Evropské unie. Ta zpráva vlastně potvrzuje náš názor, že česká korupce je primárně na tom styku veřejné sféry a podnikatelského sektoru, takže se na jedné straně týká relativně omezeného okruhu lidí, ale na druhé straně má dopad na výrazné finanční ztráty. Těch 95 procent občanů, kteří se domnívají, že korupce je problém - myslím si, že vidí, že s penězi daňových poplatníků není dobře zacházeno a že společnost jako celek by z těchto peněz měla získat daleko víc."

Tématům korupce se věnují i média. Věnují se např. soudům, které mají rozhodovat o tom, jestli dané jednání bylo nebo nebylo korupční. Pokrývají média korupci nebo korupční kauzy dostatečně, příliš málo nebo naopak příliš mnoho?

"To je asi nejtěžší otázka. Je dobře, že si média korupce všímají, že jsou medializované některé kauzy, které ukazují konkrétní korupční praktiky například na lokální nebo regionální úrovni. Za těmito kauzami stojí systémové nedostatky, které jsou velmi těžko mediálně uchopitelné. Například máme státní správu, kde je obrovská míra fluktuace, kde jsou netransparentní výběrová řízení, výrazně chybí zákon o státní službě, jsou výrazné chyby v managementu státní správy. To se ukáže, jen když na povrch vyplyne nějaká velká kauza, jako byla kauza na MPSV pana Šišky, jako byla kauza informačního systému, registru aut na ministerstvu dopravy a podobně. Takže my se snažíme poukazovat na systémové nedostatky, které jsou spojeny s celým fungováním státní správy a nebo s fungováním a transparentností fungování politických stran. Uznáváme ale, že je velmi obtížené je zajímavým způsobem mediálně prezentovat."