Na jihu Moravy přibyly nové přírodní památky. Jde o cenné lokality v lužních lesích

Týnecké fleky na jaře

Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Takové názvy dostaly tři nové přírodní památky na jihu Moravy. Jedná se o cenné lokality lužních lesů, mokřadů a luk. Lesy České republiky spravují stovky přírodních památek. Stát tak chrání unikátní přírodní území.

Nové přírodní památky se nacházejí na Břeclavsku v lesích podél řeky Moravy. Lesy ČR při péči o tuto oblast spolupracují s Jihomoravským krajem, který také přírodní památky, označené malým státním znakem České republiky a dvěma červenými pruhy na kmenech stromů, vyhlásil.

ČTĚTE TAKÉ

„Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak je jihomoravská příroda evropsky i celosvětově unikátní. Vyhlášení nových přírodních památek pomůže zvýšit nejen ochranu významných lokalit, ale i povědomí o důležitosti péče o přírodu na území našeho kraje,” uvedl náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec (Piráti).

Jde o komplex vlhkých a často zaplavovaných luk se solitérními duby, mokřady vázanými na mrtvá vodní ramena, tůně, kanály i zbytky starého lužního lesa s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Předmětem ochrany v lokalitě Saufang jsou zachovalé ekosystémy různého charakteru - zaplavované louky, lužní lesy, vodní a mokřadní společenstva. Ty jsou zároveň také stanovištním předmětem ochrany evropsky významné lokality Soutok – Podluží.

V okolí Týneckých fleků se zase nachází zachovalé zbytky starého porostu lužního lesa s výskytem celé řady kriticky a silně ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. A na Kostické Čistě se nachází zachovalý komplex vlhkých periodicky zaplavovaných luk, mokřadních stanovišť vázaných na mrtvá ramena, tůně a vodní kanály a porostů lužního lesa.

Zahlédnout můžete i čápa černého či luňáka

„Abychom ráz krajiny zachovali a podpořili biodiverzitu, letité stromy necháváme na místě k zetlení a jako biotop chráněných druhů. Průběžně vysazujeme mladé, ale už vzrostlé třímetrové doubky, na loukách odstraňujeme náletové dřeviny a obnovujeme nebo hloubíme tůně,“ popisuje ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda.

Čolek obecný | Foto: Patrik Salát,  Český rozhlas

V oblasti se tak podle něj vyskytuje řada chráněných druhů rostlin a živočichů. „V tůních lze nalézt obojživelníky jako je čolek obecný i některé druhy žab. Hnízdí zde třeba lejsek bělokrký, žluna šedá, strakapoud prostřední a zahlédnout můžete i čápa černého či některého z luňáků,“ doplnil.

Přírodní památka je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně konkrétních přírodních objektů. Vyhlašuje ji krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město po projednání s ministerstvem životního prostředí. Obdobou přírodní památky je národní přírodní památka vyhlašovaná ministerstvem životního prostředí.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Lesy ČR
klíčové slovo: