Rozporuplná postava Albrechta z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna

Šlechtic, voják, generalissimus císařského vojska, generál Severního moře, podnikatel a obchodník - všechna tato označení charakterizují postavu, které Martina Lustigová věnuje dnešní Historické obzory. Když napovíme, že patří k jakýmsi symbolům třicetileté války, už možná tušíte, že řeč bude o Albrechtu z Valdštejna. Pořad uvádíme v repríze.

Albrecht z Valdštejna
Jak říká Ladislav Čepička z Vojenského historického ústavu, postavu Albrechta z Valdštejna jde jen velmi těžko charakterizovat: "Je těžké ho charakterizovat, protože některé jeho činy byly velmi nepředpokládané a někdy zase neplnil očekávání. Už jenom v jeho titulech - tj. vévoda frýdlantský, meklenburský, zaháňský - je obsaženo mnoho z toho, co znamenal v soudobé politice. To, že jako první byl generalissimus císařského vojska, tj. nejvyšší velitel císařské armády rakouského habsburského státu, vyjadřuje také mnoho. To, že byl generál Severního moře, ač původem z nevelké vsi a tvrze v Heřmanicích v Čechách, asi také něco znamená. Byl velmi zdatný obchodník v tom smyslu, že třeba dokázal pro armádu denně produkovat 20 tisíc kusů chleba, což je na tehdejší dobu ohromný výkon, ale hlavně dokázal ty chleby dostat k té armádě.Logistika, doprava, to všechno byly jeho silné zbraně. Současníci o něm hovoří velmi nejednotně. Zároveň byl zmítán svými nemocemi, zejména těžkou migrénou, kdy jeho důstojníci museli chodit s ovázanými ostruhami, aby ho nerušili při bolestech hlavy, koně nesměli do ulice, kde zrovna pobýval. Další nemoc, která ho velmi sužovala, byla DNA."

Podle historika Petra Vorla se každá historická osobnost může jevit jinak z různých úhlů pohledu. A Valdštejn není výjimkou: "Pokud se na něj díváte třeba z hlediska dějin celé monarchie, řekněme, jste-li přívržencem císařského vídeňského dvora, tak je pro vás jinou osobou, než pokud jsou vám sympatičtí čeští stavové. To je spíš otázka, jak člověk vnímá dějiny. Každopádně je to jedna z nejvýznamnějších osobností českého původu v 17. století. Je to osobnost, jejíž význam byl celoevropský a právem patří mezi těch několik osobností, které výrazně vystupují z českých dějin, ať už ho vnímáte v kladném nebo negativním smyslu."

Na prahu dospělosti se vydal na kavalírskou cestu po Evropě, během ní navštívil mimo jiné Itálii. I díky svým cestám byl výborně jazykově vybaven, kromě češtiny, latiny, němčiny a italštiny hovořil i francouzsky a španělsky. Po návratu do Čech stál před otázkou, jak se uživit - jako nejsnadnější cesta se ukázala vojenská kariéra. A tak na jaře roku 1604 vstoupil do císařské armády. S ní odjel jako nižší vojenský důstojník do Uher, brzy se dočkal povýšení na hejtmana. Po zranění a prodělané nemoci byl poslán do Čech, kde vedl jednání o vyplacení žoldu vojákům. Armádu opustil v roce 1609 v hodnosti plukovníka.

V roce 1608 mu slavný císařský astronom a astrolog Johannes Kepler sestavil horoskop. A co v něm vyčetl? U Valdštejna se podle něj "jeví velká ctižádost a touha po časných hodnostech a moci, jež způsobí mnoho velkých a tajných nepřátel, nad nimiž však většinou zvítězí..."

"Díky své službě pro Ferdinanda II. se stal jedním ze tří kořistníků v Čechách. A to, že byl jmenován vrchním velitelem, jednak Prahy, a potom vrchním velitelem císařské armády, mu dopomohlo k tomu, že vedle Lichtenštejna a Michny dokázal nashromáždit ohromný majetek. Ale on ho neshromažďoval nahodile jako řečení dva šlechtici, on prostě budoval jednolité panství a snažil se směnou, koupí a prodejem scelit své panství v to, co potom vzniklo," vysvětluje Ladislav Čepička.

Během krátké doby tak Valdštejn ovládl území od České Lípy až po Hostinné a od zemských hranic až k Housce a Hořicům. Zastavené statky skupoval za minimální ceny. V roce 1622 dostal své statky v dědičné léno. O rok později byl povýšen na knížete, za další dva roky se stal vévodou. Jeho panství bylo jakýmsi státem ve státě, s vlastním systémem lén a s vlastní správní organizací. Nejenže své statky rozmnožoval, ale také o ně dobře pečoval. Ladislav Čepička uvádí jeden z příkladů: "Město Jičín přestavěl do kamene, aby se mohlo vyvarovat požárů, založil nemocnice, pamatoval na duchovní osvětu, atd."

Valdštejnovu území se za třicetileté války říkalo Terra felix - Šťastná země. Výborně se mu totiž dařilo vlastní území ochránit před hrůzami třicetileté války. Jak? "Podařilo se mu to zejména vojenskou silou, protože potřeboval, aby jeho poddaní podávali více než stoprocentní výkon. Bylo to takové válečné hospodářství srovnatelné snad jenom s totálním nasazením během druhé světové války. Vše bylo podřízeno armádě, respektive činnosti pro armádu, takže na jeho panstvích se šily uniformy, vyráběly zbraně, skladovaly potraviny. V podstatě to, co nám potom předvedl Albert Speer během druhé světové války." Ladislava Čepičku doplňuje historik Petr Vorel:
Albrecht z Valdštejna
"Využíval toho, že jako významný generál neumožňoval třeba cizím vojskům vstoupit na to území. Pro obyčejného sedláka nebo měšťana nebyly tou válečnou pohromou ty bitvy samy o sobě. Bitva trvala dva dny, odezněla, posbíraly se mrtvoly, posbíraly se zbytky zbraní a šperků... Ale pro ně bylo nejtěžší zatížení průtahy vojsk a zimní ložírování, tedy to, že vlastně vojáci tam žili a poddaní je museli živit, apod. S tím většinou souviselo různé drancování, objevovaly se násilnosti. To bylo to nejhorší, co z té války potkávalo venkov. A on vlastně dokázal ta svá území od tohoto ochránit a naopak městečka na jeho panství prožívala ohromnou konjunkturu, protože armáda spotřebovává spoustu věcí ze železa, z kůže, spoustu výrobků, boty, šaty. A on vlastně začal vytvářet velkovýrobny, které produkovaly právě toto zboží pro armádu a tyto armádní zakázky samozřejmě platila státní pokladna. Čili na tom bohatli i výrobci na jeho panstvích."

Za třicetileté války zažil Valdštejn chvíle vzestupů i pádů. V roce 1630 byl propuštěn z postu velitele císařské armády. Bral to jako urážku a jako soukromá osoba brzy zahájil tajná jednání, která byla později hodnocena jako protiříšská. V příštích měsících však byla vojenská situace pro císaře natolik nepříznivá, až mu nezbylo, než přijmout Valdštejna zpět do svých služeb. Bitva u Lützenu, v níž Valdštejn vedl císařská vojska proti armádě švédského krále Gustava Adolfa, sice skončila nerozhodně, ale nevalný výsledek dále podkopal Valdštejnovu autoritu. Navíc se u dvora šířily fámy o jeho vyjednávání s protivníkem. Nespokojenost vyvrcholila 25. února 1634 Valdštejnovým zavražděním.