Zpřísnění podmínek domácího vyučování

Již tři roky na několika základních školách v České republice probíhá projekt domácího vyučování. Jeho dosavadní výsledky ukazují, že děti, které doma vyučují jejich rodiče, mají většinou lepší úroveň vzdělání nežli běžní školáci. Ministerstvo školství však chce nyní tento projekt omezit pouze na děti handicapované. Blíže o tom Milena Štráfeldová:

Takzvané domácí vyučování, kdy rodiče podle základních školních osnov učí své děti doma, patří zejména ve vyspělých zemích k poměrně rozšířeným formám vzdělávání. Naše zákony sice domácí vyučování neumožňují, před třemi lety však ministerstvo školství v rámci experimentu umožnilo na celkem čtyřech základních školách v Praze, Liberci a Ostravě, aby rodiče své děti vyučovat mohli. Škola pouze dvakrát ročně kontrolovala, zda znalosti žáků odpovídají jejím požadavkům. Daniela Coufalová, ředitelka liberecké Základní školy Jana Ámose Komenského, která je do projektu také zapojena, o úrovni těchto žáků řekla:

"Musím říct, že všechny děti, bez výjimky, ať jsou to děti mimořádně nadané, nebo mají problémy se vzděláváním, všechny děti měly postup ve svém vzdělávání výrazný, protože je to vyloženě individuální výuka. A každé dítě se výrazně posunulo."

Nyní však ministerstvo školství zpřísnilo podmínky, za kterých mohou školy do tohoto projektu děti přijímat. Rodiče budou muset lékařským potvrzením prokázat, že jejich dítě má takzvané specifické vyučovací potřeby, že například trpí určitou vadou, která mu neumožňuje navštěvovat povinnou školní docházku. Marie Vrbová z odboru základních škol ministerstva školství tvrdí, že domácí vyučování neodpovídá našim tradicím, a uvádí:

"Tato forma vzdělávání by měla být především pro děti, kterým nějakým způsobem školní docházka nevyhovuje."

Podle učitelů i rodičů, kteří své děti vyučují doma, je přitom tento způsob vhodný i všude tam, kde jsou ve školách problémy s drogami nebo šikanou, tedy prakticky na všech školách ve větších městech. O budoucnosti projektu domácího vyučování přesto Marie Vrbová říká:

"Já teď nedokážu říct, jak se to bude dále rozvíjet, ale postupem doby a s nabytými zkušenostmi nemyslím si, že bychom to chtěli nějakým způsobem buď zrušit nebo úplně eliminovat."

Sdružení přátel domácího vyučování i sami učitelé chtějí proti novým podmínkám přijímání žáků do domácího vyučování protestovat. Rodiče se již obrátili na školský výbor parlamentu, který s postupem ministerstva rovněž nesouhlasí. Podle poslance Petra Matějů resort školství znovu dokázal, že přání rodičů ignoruje.