Čas je jen do konce roku, pak propadnou státu. Desetitisícům nemovitostí stále chybí vlastník

V katastru nemovitostí je evidováno několik desítek tisíc nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Většinu se jedná o pozemky.

Nemáme někde zapomenutý pozemek či stavbu? Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upozorňuje, že o zapomenuté nemovitosti se mohou vlastníci či jejich dědicové přihlásit jen do konce roku, pak propadnou státu. Úřad proto doporučuje, aby se lidé podívali do seznamu a zkontrolovali si, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli.

Stát se pokouší najít majitele problematických nemovitostí už 10 let. Jde nemovitosti, které nemají správně zapsány svého vlastníka  v katastru nemovitostí. Ten totiž stále obsahuje řadu chyb, které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu. Nejčastějšími problémy je buď to, že není zapsaný žádný vlastník, nebo u něj některý z podstatných údajů chybí.

„Původ chyb leží nejčastěji v období let 1948 až 1989. V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou z dnešního pohledu dostačující. Na mapách se například nezakreslovaly hranice soukromých pozemků užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací,“ popisuje příčiny problému úřad na svém webu.

V některých případech by podle něj v situaci nic netušícího vlastníka mohly být právnické osoby, na které byly nemovitosti převedeny zákonem, například obce, tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace, které byly privatizovány, a na část majetku se zapomnělo.

Převážnou většinu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem tvoří pozemky, v seznamech lze nalézt i stavby, jako například rodinné a bytové domy, garáže či chaty.

Detektivní práce

Dohledání nemovitostí neznámých vlastníků je třeba vždy začít podle místa, kde nemovitosti leží. Jejich seznam je na webu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten do konce roku 2022 pomohl dohledat správné majitele u zhruba 51 tisíců nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky. Často jde přitom o detektivní práci úředníků.

„Při šetření nedostatečně identifikovaných vlastníků se úřadu podařilo dohledat původní majitele pozemků v Závišících u Štramberku. Stopa manželů vychladla už na počátku 20. století, když se vydali za prací až do daleké Argentiny. Ani spolupráce s velvyslanectvím v Buenos Aires a místními úřady neobjasnila, kdy a kde zemřeli a zda měli nějaké dědice. Také šetření v krajanské komunitě v Argentině nebylo úspěšné. Z tohoto důvodu byli Okresním soudem v Novém Jičíně prohlášeni za mrtvé, protože podle data narození bylo zřejmé, že již nežijí. V dědickém řízení tak pozemky připadly státu. Tři z nich byly předány státnímu podniku Povodí Odry, protože na nich leží koryto vodního toku Sedlnice,“ popisuje úřad na webu jeden z příkladů úspěšně vyřešených nemovitostí s nejasnými vlastníky.

K letošnímu 1. září bylo v katastru nemovitostí evidováno přes 330 tisíc položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a celkem 116 417 nedostatečně identifikovaných osob. Celkový počet položek majetku ale neodráží počet nemovitostí, protože jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit nebo spoluvlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitou věc může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků.

V případě, že se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě a nemovitost připadne do vlastnictví státu, bude úřad usilovat o co nejrychlejší předání takto nově nabytého nemovitého majetku specializovaným státním institucím, které takový majetek potřebují ke své činnosti. Například zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad, lesní pozemky pak zejména na státní podnik Lesy České republiky.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: ÚZSVM
klíčová slova:
spustit audio