Domácí násilí tápe v legislativní nejistotě

Fyzické násilí, psychický a emocionální teror, znásilnění nebo ekonomické a sociální vydírání. Domácí násilí má mnoho podob, ať už probíhá za zavřenými dveřmi, nebo s vědomím okolí. Oběťmi jsou v drtivé většině ženy. Problematika domácího násilí se řešila u kulatého stolu v rámci Mezinárodního dne proti násilí na ženách. Účastníci diskuse shrnuli chystané legislativní změny i nedostatky českého právního systému v oblasti domácího násilí.

Kateřina Kuncová
Různé formy domácího teroru prožilo během svého života téměř čtyřicet procent českých žen. Pomoc obětem domácího násilí nabízejí mnohé neziskové organizace a krizová centra v celé České republice. Zákony o domácím násilí prošly v uplynulých letech značným vývojem, naposledy letos v dubnu, kdy vláda schválila Národní akční plán prevence domácího násilí. Akční plán zavádí strategie prevence a represe boje proti domácímu násilí. Podle obecně prospěšné společnosti proFem však opomíjí některé zásadní skutečnosti. Nedostatky plánu přibližuje Kateřina Kuncová, advokátka týmu AdvoCats for Women z organizace proFem.

"V čem teď vidíme mezery a co očekáváme, je zákon o bezplatné právní pomoci a zákon o pomoci obětem všech trestných činů, čili nejen co se týká domácího násilí. Zejména pomoc, ať už bezplatná právní pomoc, nebo i ta satisfakce týkající se třeba v odškodnění nemajetkové újmy, je pro osoby postižené domácím násilím velmi důležitá,"

říká Kuncová. Řešení bezplatného právního servisu pro oběti domácího násilí zatím naráží na neshody České advokátní komory s neziskovými organizacemi. Existují však návrhy, že by právní pomoc mohli nabízet justiční čekatelé a studenti v rámci povinné školní praxe. Změny v oblasti domácího násilí přinese také nový občanský zákoník. Ten by měl vejít v platnost od 1. ledna 2014. Kromě otázek výživného a dědictví novela pamatuje i na rozšíření práva na informaci. Dalších změny v občanském zákoníku vyjmenovává náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

"Dalším bodem je rozšíření práva na informace pro oběti trestných činů. Orgány činné v trestním řízení by neměly do budoucna dávat jenom formální poučení, které je předtištěno někde na výslechu, ale měly by dát reálnou informaci o tom, kde naleznou právní pomoc, co všechno mohou žádat,"

František Korbel,  foto: Parlamentní listy
popisuje František Korbel a pokračuje:

"Výrazně měníme právo na peněžitou pomoc, kterou rozšiřujeme a zvyšujeme částky odškodění. Dále zákon stanoví ochranu před takzvanou sekundární viktimizací. Zákon se v mezích možností snaží situaci ulehčit například tím, že by oběti mohly být vyslýchány prostřednictvím videokonference bez přímého styku s obviněným pachatelem," doplnil náměstek Korbel.

Oběti domácího násilí se mohou obrátit na různé organizace. Možnosti pomoci připomněl Jan Potměšil, místopředseda Výboru prevence domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

"Třeba Bílý kruh bezpečí, v Praze působí ProFem, Rosa, Magdala, na Moravě Slezská diakonie. A na státní úrovni je v každém kraji zřízeno alespoň jedno intervenční centrum," uvedl Potměšil.

Valné shromáždění národů OSN v roce 1999 vyhlásilo 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Právě v tento den roku 1960 byly brutálně zavražděny tři sestry Mirabalovy - politické aktivistky z Dominikánské republiky. Česká republika si Den proti násilí na ženách připomíná od roku 1995.