Končí lhůta k registraci našich krajanů žijících v zahraničí pro červnové volby

Uběhl další týden a já Vás, vážení posluchači, opět vítám u poslechu naší pravidelné krajanské rubriky. A protože dnes je 5. května, což je nejenom výročí Pražského povstání, ale i den, kdy končí lhůta k registraci našich krajanů a českých občanů žijících v zahraničí před červnovými volbami do Poslanecké sněmovny, věnujeme tu dnešní krajanskou rubriku právě blížícím se volbám. Připomínáme, že podle nového volebního zákona mohou do dolní komory parlamentu poprvé volit i naši krajané a že volby ve většině států proběhnou v pátek 14. a v sobotu 15. června, jen v zemích za západ od České republiky, kde je časový posun větší než čtyři hodiny, se uskuteční už ve čtvrtek 13. a v pátek 14. června. O souhrnnou informaci o tom, jak mohou naši občané v zahraničí volit, jsem požádala ředitele konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí JUDr. Ivana Záleského:

"Samozřejmě je to věc, která se bude dít poprvé v historii České republiky. A já bych to rozdělil na několik bodů. Nejprve bych měl pohovořit o tom, jak probíhala příprava voleb v zahraničí. Ta příprava voleb do Poslanecké sněmovny na našich zastupitelských úřadech představuje pro nás nový a náročný, velmi náročný úkol. Co se týká zajištění informovanosti voličů, tak tady jsme o možnosti a podmínkách hlasování v zahraničí informovali prostřednictvím našich zastupitelských úřadů, a to samozřejmě různými formami, i v závislosti na místních podmínkách. Zastupitelské úřady České republiky zveřejňují informace o době a místě konání voleb, v drtivé většině zemí jsou zveřejňovány inzeráty v hromadných sdělovacích prostředcích, základní informace jsou na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí a potom rozpracovány jsou na webových stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů. To hlasování bude probíhat na velvyslanectvích a generálních konzulátech. Když už jsem řekl, kde bude probíhat, tak musím říct taky, kde nebude. To hlasování tedy nebude probíhat na našich stálých misích, na konzulárních jednatelstvích a také ne na konzulárních úřadech vedených honorárními konzulárními úředníky.

To je myslím dost důležité, protože honorárních konzulárních úřadů máme více než sto. Z toho vyplývá, že čeští občané tedy mohou hlasovat na 108 velvyslanectvích a generálních konzulátech. Důležité asi také je, za jakých podmínek lze hlasovat na našich zastupitelských úřadech. Obecně lze říct, že na našich zastupitelských úřadech v zahraničí mohou hlasovat dvě skupiny voličů. První jsou státní občané České republiky, kteří budou zapsáni do tzv. zvláštního seznamu voličů, který je veden zastupitelským úřadem. Do tohoto zvláštního seznamu mohou být zapsáni ti občané České republiky, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří podají písemnou žádost o zápis.

Ta je doložena určitými doklady, jako je originál, popřípadě ověřená kopie dokladu potvrzujícího totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do toho zvláštního seznamu. Ta žádost musí být doručena anebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb v České republice. V této souvislosti bych asi měl upozornit na to, že tato lhůta uplyne právě dnes, v neděli 5. května v 16.00 hodin místního času. Volič, který nepožádal o zápis do zvláštního seznamu, nebude moci na zastupitelském úřadě hlasovat. Tato lhůta je důležitá pro zajištění odstranění tzv. duplicit v těch zvláštních a stálých seznamech voličů. A pak tady máme tu druhou skupinu, kterou tvoří státní občané České republiky, kteří budou hlasovat na zastupitelských úřadech na tzv. voličský průkaz. Ten voličský průkaz vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je, na jeho žádost příslušný obecní úřad v České republice podle místa jeho trvalého pobytu. Popřípadě také zastupitelský úřad České republiky v zahraničí, pokud volič bude zapsán v tom zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Ještě k samotnému hlasování: volič se v době hlasování dostaví do volební místnosti, prokáže se cestovním, případně diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo platným občanským průkazem, případně cestovním průkazem České republiky. Pokud volič nepředloží některý z těchto dokladů, nebude mu hlasování umožněno. Nelze hlasovat například na předložení cizího pasu, tedy cizozemského cestovního dokladu. Ještě se domnívám, že by bylo dobré říct o termínu voleb a době hlasování na našich zastupitelských úřadech.

Tady by bylo asi dobré uvést, že příprava byla zkomplikována tím, že na poslední chvíli Parlament ČR přijal novelu volebního zákona, která mění dobu hlasování v některých zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Můžeme řadit ty úřady do třech kategorií. Na těch zastupitelských úřadech, které jsou na západ od České republiky, kde je časový posun větší než čtyři hodiny, jsou dny voleb čtvrtek a pátek a hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času. Druhá kategorie úřadů jsou zastupitelské úřady, v jejichž sídle nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše dvě hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, a tam budou dnem voleb pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a pak sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin ráno a končí ve 12.00 hodin místního času. Ta třetí kategorie zastupitelských úřadů, to jsou ty ostatní a tam bude hlasování probíhat ve stejné době jako v České republice. To znamená v pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a v sobotu, kdy hlasování začítá v 8.00 a končí ve 14.00 místního času.

Já Vám, pane řediteli, děkuji za detailní informace a na závěr mám ještě jednu otázku. Hlásí se krajané k volbám, registrují se?

"Registrují se, ale musím konstatovat, že poměrně v menším počtu, než jsme si všichni tady představovali. Představovali jsme si řádově možná desetitisíce, celkově ale tohoto čísla zdaleka nedosahujeme."

Do Poslanecké sněmovny budou v červnu volit i naši vojáci, kteří se účastní zahraničních misí v neklidných oblastech světa. Ing. Jiřího Šance z ministerstva obrany jsem se zeptala, jak budou volby umožněny právě jim:

"Do Poslanecké sněmovny České republiky budou vojáci volit na základě interního normativního aktu, to je na podpisu ministra obrany. Účast vojáků bude umožněna tak, že o tom bude rozhodovat příslušný velitel kontingentu, který vlastně umožní vojákům volby v zahraničí. Bude muset i respektovat to, že budou služby a tak dále, tak na tomto základě bude přistupovat i k volbám. Současná právní úprava neumožňuje zřízení nějakých nových zvláštních volebních okrsků a dalších volebních míst kromě budovy zastupitelských úřadů ani použití tzv. přenosných schránek. Zákon tedy umožňuje využít dva způsoby volby v zahraničí: voják požádá o zaslání voličského průkazu příslušný obecní úřad. Ten musí být ověřen matrikou. Tento postup a příslušné pokyny obdrželi všichni velitelé kontingentů. Vzhledem k nové informaci, že obecní úřady nesmějí voličské průkazy po obdržení žádosti vydat dříve než 14 dní před zahájením voleb, se toto jeví jako velmi problematické a dá se říct, že skoro nemožné, aby byla zaručena včasnost doručení průkazu voličům. Proto je myslím reálnější, že voják požádá o zapsání do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadu a žádost se základními údaji, jako je jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo pasu, místo pobytu - míněno na které základně bude - a stát, voják podepíše. Velitel to musí ověřit svým podpisem, opatří razítkem a žádost pak musí být doručena na příslušný zastupitelský úřad do 5. května 2002. Tento způsob myslím je reálnější a tak by to mělo probíhat. Pozorovatelé OSN a další, školy nebo vojáci, kteří jsou ve školách a ve strukturách NATO, tam myslím problémy žádné nebudou. Jedná se ale o ty příslušníky jednotek Armády ČR, kteří působí v zahraničních misích, jako SFOR, KFOR, nyní i 6. polní nemocnice v Afghánistánu a tak dále. Myslím si, že největší problém je právě v Afghánistánu, kde zastupitelský úřad není a muselo by se volit v sousedním Pákistánu."

Kolika vojáků na zahraničních misích se tato opatření týkají?

Nejsou to vlastně žádné tajné počty. Jak vím, tak je to v Kuvajtu asi přes dvě stě lidí, Afghánistán taky tak dvě stě, KFOR čtyři sta - takových osm set až tisíc lidí.

Máte signály od vojáků, že skutečně chtějí volit?

"Signály máme takové, že volit chtějí, ale nemáme přesná čísla."

To se dozvíte až po termínu registrace na zastupitelských úřadech... Oni se potom budou muset fyzicky dostavit na zastupitelský úřad. Nebude jim to dělat nějaké problémy?

"Právě záleží na tom, jaká je tam služba a jaká bude situace v těch státech. Podle toho velitel kontingentu určí nebo umožní vojákům účast na volbách. Třeba v Afghánistánu vojáci vědí, že ten problém tam je, možnost volit je tam třeba menší než někde jinde, protože zastupitelský úřad je v Pákistánu, ale s tím jsou seznámeni a srozumněni." Nepovedou tyto potíže k tomu, že se volební zákon bude za další čtyři roky zase měnit? Aby umožnil nejenom našim vojákům, ale daleko většímu počtu lidí v zahraničí snazší volby? To se koneckonců týká i krajanů...

"Já to beru zase jenom u Armády ČR, nebudu se pouštět do nějakých spekulací v civilním sektoru. Je jasné, že pro nás by bylo vhodnější, aby byly použity ty tzv. přenosné volební schránky, a potom třeba zřízení nových zvláštních volebních okrsků. To by bylo pro nás jako pro vojáky určitě jednodušší. Zákon to ale bohužel neumožňuje, a tím pádem to zatím musí být jenom na zastupitelských úřadech."

Problémy spojené s účastí vojáků ve volbách v zahraničí i poměrně nízký počet našich krajanů, kteří se zúčastní hlasování na našich zastupitelských úřadech, povede zřejmě k tomu, že se znovu začne diskutovat o změně volebního zákona. Mnoho našich občanů, kteří žijí v zahraničí, by uvítalo korespondenční způsob voleb, obvyklý v řadě zemí světa.

Naše krajanská rubrika, vážení posluchači, končí. Ještě jednou připomínáme, že právě dnes, tedy v neděli 5. května v 16.00 hodin místního času končí lhůta, kdy se na našich zastupitelských úřadech mohou zaregistrovat čeští občané žijící v zahraničí k červnovým volbám do Poslanecké sněmovny.

Za všechny, kdo se na dnešním vysílání podíleli, se s Vámi loučí Milena Štráfeldová.