Výživné a mediace

0:00
/
0:00

Rodinné právo se týká mnoha oblastí. Mezi ně mj. patří i problematika výživného či mediace. A právě to bude téma dnešní právní rubriky. Právnička Lenka Pavlová byla hostem této rubriky.

V minulých právních rubrikách jste odpovídala na otázky z oblasti výživného a rodičovství. Hovořili jsme rovněž o rodinné mediaci. Stalo se v letošním roce a v době letních prázdnin v těchto oblastech něco nového?

"Za nejzajímavější události v rodinném právu u nás považuji iniciativy bývalé paní ministryně spravedlnosti paní Daniely Kovářové, které se vztahovaly k dvěma stále diskutovaným tématům, a to výživné, zejména výživné na děti - stanovení jeho výše a jeho vymáhání a otevření odborné diskuse na téma surrogační neboli náhradní mateřství. Je zcela pochopitelné, že takového - dnes již zcela běžné - metody moderní medicíny vyvolávají celou řadu otázek - právních, ale též etických.

Paní ministryně svolala v průběhu svého působení na ministerstvu dva kulaté stoly odborníků, u nichž se symbolicky sešla celá řada odborníků. Kulatý stůl v názvu setkání naznačoval účel a smysl setkání, kterým v první řadě byla otevřená diskuse odborníků. Na setkání měly příležitost vyměnit své zkušenosti a pohled na danou tématiku uznávaní odborníci z justiční praxe, především tzv. opatrovničtí soudci, tj. ti, co rozhodují věci týkající se péče o nezletilé včetně rozhodování o výživném - o jeho stanovení, zvýšení či snížení. Výstupem prvního kulatého stolu bylo utvoření pracovní skupiny, která se následně po několik měsíců intenzívně věnovala této problematice a vypracovala několik zásad včetně návrhu v tisku, zejména v bulvárním, tolik diskutovaných tabulek pro ustanovování výživného.

V návaznosti na první diskusní kulatý stůl byl svolán před prázdninami další, jehož tématem bylo nejen vyhodnocení výsledků a výstupů pracovní komise, ale také zhodnocení reakce soudů na ony tolik diskutované tabulky. Bylo řečeno, že soudy byť nemají žádnou právní povinnost tabulkami se řídit a ve smyslu českého procesního práva může tento dokument představovat pouze návod, doporučující materiál, tak se jím většina soudců řídí. Celé spektrum odborníků si od tabulek slibuje ujednocení rozhodovací praxe, neboť zejména advokáti si stěžovali, že předvídatelnost práva v otázkách stanovení výživného je u nás velmi složitá. Rozhodovací praxe se výrazně odlišuje nejen na regionální úrovni a mezi jednotlivými soudy, ale není jednotná ani mezi soudci jednoho konkrétního soudu. Výrazné rozdíly jsou rovněž v délce řízení.

Na jaře se v České republice konaly k tématu mediace dvě významné akce. Jedna v březnu na známém poutním moravském místě ve Křtinách a druhá v Praze na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V dubnu se někteří z českých odborníků z oblasti mediace opětovně setkali na dvoudenní mezinárodní konferenci na Slovensku v Prešově. Do spektra odborných setkání lze zahrnout také konferenci pravidelně pořádanou Asociací rodinných a manželských poradců, kde byly mediaci a vyjednávání věnovány některé příspěvky. V letošním roce se toto tradiční setkání psychologů, sociálních pracovníků a terapeutů navrátilo opět do severočeských Hejnic u Liberce neboli rovněž na známé poutní místo a do bývalých klášterních prostor proměněných na vzdělávací a společenské centrum. V květnu a v červnu se konaly o mediaci zajímavé konference v Evropě. Jedna v Paříži, druhá v Bavorsku a třetí ve Španělsku.

V malebném lázeňském bavorském Bad Aiblingu to byla zase třetí mezinárodní konference o právu spolupráce. V Římě se mezinárodní konference věnovaná právu spolupráce s názvem „ Rozvádět se s respektem „ uskutečnila za účastí významných představitelů italské justice a advokacie v chrámu italského soudního systému v Palazzo di Giustizia neboli v Paláci spravedlnosti dne 15.7.2010. Zahraniční přednášející byly z Rakouska, Velké Británie a České republiky. Itálie bude rovněž na začátku prosince letošního roku hostit roční zasedání IACP - světové organizace založené na podporu práva a praxe spolupráce.

Ve dnech 7.-8.10.2010 se uskuteční opět ve Křtinách v pořadí již 2.mezinárodní konference o mediaci, kterou pořádá ESI ve spolupráci s GEMME (Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation - Evropská asociace soudců pro mediaci). Konference nese název „Řešení sporů v 21. století aneb Mediace - cesta ke spravedlnosti". Mezi přednášejícími a lektory široké nabídky workshopů budou přední odborníci ze státní i soukromé sféry.

Zmiňovaná odborná setkání a konference jsou snahou spolupracujících odborníků (právníků, psychologů, mediátorů) vlastními silami podporovat úsilí, k němuž na mezinárodní úrovni převzaly jejich domovské členské státy závazky. Je stále zřetelnější, že vývoj lidské společnosti a úroveň mezilidské komunikace směřují pod tíhou neefektivní, nepružné a nárůstem kauz zahlcené justice k návratu k tradičními a prapůvodnímu přístupu k řešení sporů a konfliktů, tj. k vyjednávání a uzavření dohody. Nikoliv třetí subjekt, potažmo nikoliv stát v podobě státní, rozhodovací mocí vybaveného soudce, by měl přebírat odpovědnost stran za vzniklý konflikt a za jeho řešení. Mediace a další alternativní metody řešení sporů jsou návratem k osobní zodpovědnosti za vztahy osobní i obchodní. Jsou cestou, kterou se lze dobrat spravedlnosti snáze a odpovědněji, nežli je tomu u klasického soudem rozhodovaného řízení."


V případ jakéhokoliv dotazu, týkajícího se nejen českého právního řádu, ale i mezinárodní problematiky nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese:[email protected].

Děkujeme.

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio