Registrované partnerství v praxi

0:00
/
0:00

V dnešní rubrice "Ptejte se právníka" uzavřeme téma registrovaného partnerství osob stejného pohlaví. Hostem Jana Hlocha byla odbornice na rodinnou problematiku Lenka Pavlová.

Registrované partnerství v praxi - jaké jsou správní poplatky, postup při žádosti o registrované partnerství, doklady atd.?

"V České republice lze s osobou stejného pohlaví uzavřít tzv. partnerství neboli přesně podle zákona tzv. registrované partnerství. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení - "příslušný matriční úřad".Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky v Brně neboli Úřad městské části Brno-střed. Příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 300/2006, kterou se provádí zákon o partnerství, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktovat příslušný matriční úřad a dotázat se, kdy a kam se má osoba vstupující do partnerství na území České republiky dostavit a jaké doklady (veřejné listiny) má za tímto účelem před vstupem do partnerství příslušnému matričnímu úřadu předložit.

Výše správního poplatku za vstup do registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví odvisí od skutečností, zdali mají tyto osoby, popř. jedna z nich trvalý pobyt na území České republiky. Pokud má trvalý pobyt na území České republiky pouze jeden nebo jedna z partnerů činí správní poplatek za vstup do registrovaného partnerství 2 000,- Kč. Za vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem se platí správní poplatek ve výši 1 000,- Kč. Vydání vysvědčení o právní způsobilosti o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem se spojené se správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Poplatek se vybírá jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství. Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené."


V případ jakéhokoliv dotazu, týkajícího se nejen českého právního řádu, ale i mezinárodní problematiky nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese:[email protected].

Děkujeme.