Svazky osob stejného pohlaví v EU

0:00
/
0:00

V dnešní právní rubrice budeme pokračovat v tématu registrovaného partnerství. Hostem byla odbornice na rodinné právo Lenka Pavlová.

Jak je to v případě smíšených párů z jedn. zemí EU u registrovaného partnerství?

"Do registrovaného partnerství může vstoupit každý, komu to zákon č. 115/2006 Sb. ve znění zákona č. 239/2008 Sb. o registrovaném partnerství o partnerství nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky. Do partnerství může vstoupit osoba, která dosáhla věku 18 let, nemá způsobilost k právním úkonům a není vázána v jiném svazku - manželském nebo partnerském, event. obdobném svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, pokud by její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek stále trval. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Partnerství se uzavírají při splnění zákonných podmínek před příslušnými matričními úřady. V každém kraji je to jeden příslušný matriční úřad, např. v Hlavním městě Praze je to Úřad městské části Prahy 1. Zákon vyžaduje, aby alespoň jeden z partnerů měl v daném kraji, resp. v Praze, trvalý pobyt. Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky a tím je v České republice Úřad městské části Brno - střed.

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství."


V případ jakéhokoliv dotazu, týkajícího se nejen českého právního řádu, ale i mezinárodní problematiky nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese:[email protected].

Děkujeme.