V Táboře se připravuje nová expozice o husitství

Foto: husitskemuzeum.cz

V Husitském muzeu v Táboře v současné době probíhá obnova expozice věnované právě husitům. Při rekonstrukci tzv. staré radnice, kde bude nová expozice umístěna, probíhal také archeologický výzkum. Některé nálezy popsal historik muzea Zdeněk Vybíral.

"Archeologický průzkum se chýlí ke svému závěru a prozatím můžeme říci, že vykázal neočekávané a překvapivé výsledky. To, co se tušilo, že stará gotická radnice byla postavena na půdorysu tří předchozích domů, se potvrdilo. Je to velmi překvapující a zajímavé, jedná se totiž o tři staré zemnice z období krátce po založení husitského města Tábora. V objektu těchto zemnic se pak našla celá řada velmi zajímavých, řekl bych až senzačních nálezů, kam podle našich kolegů archeologů patří především mince z husitské doby, dále pak nástroje, které zcela jistě patřily lidem, kteří budovali husitské město, tedy té zakladatelské generaci. Jsou tam dokonce i zlomky zbraní těchto prvních obyvatel Tábora včetně velmi cenného meče, takže se dá předpokládat, že v těchto místech mohli sídlit velitelé husitské posádky."

Tábor tedy vznikl až jako husitské město?

"Vlastně nikoli, původní založení městského osídlení na místě dnešního města pochází z doby Přemysla Otakara II., ale město bylo po jeho smrti opuštěno, takže husité v roce 1420 přicházeli na rozestavěné město, které jim poskytlo útočiště."

Nová expozice o husitství by měla být koncipována jinak, než ta předchozí, vybudovaná před třiceti lety. Obsah není rozdělen chronologicky, ale tematicky. Expozice by podle svých autorů měla prezentovat současné vědecké poznání v oblasti husitství a dějin českého středověku i odraz husitství v historické paměti českého národa.

Konkrétní podobu expozice Zdeněk Vybíral příliš prozrazovat nechtěl, prý aby měli návštěvníci nějaké překvapení.

"Chtěl bych snad alespoň prozradit tolik, že bychom se velmi rádi zaměřili především na způsob vizuální komunikace s návštěvníky, to znamená, že bychom k nim rádi promlouvali spíše pomocí obrazů než promocí textů. Naším cílem je vtáhnout návštěvníka do aktivního vnímání expozice pomocí různých interaktivních prvků. Nová expozice je samozřejmě důsledně koncipována jako bezbariérová."

První návštěvníci by se do nové expozice Husitského muzea v Táboře měli podívat v roce 2010.